Protestantse Kerken België | Homoseksualiteit en het predikambt

Huis van het Protestantisme |  contact |  organigram

Homoseksualiteit en het predikambt

Op zaterdag 13 juni a.s. wordt in de Protestantse Kerk Brussel een synodevergadering gehouden met als thema ‘Homoseksualiteit en inzegening in het predikambt’.

Waar gaat het precies om?

Ds. Fuite: ‘Het is niet de eerste keer dat er in onze VPKB op het hoogste niveau over homoseksualiteit gegesproken wordt. In de afgelopen decennia heeft het meerdere keren op de agenda van de synodevergadering gestaan. Het ging toen onder meer over de vraag of een verbintenis tussen mensen van hetzelfde geslacht kerkelijk zou kunnen worden ingezegend.  Ditmaal staat centraal of heteroseksualiteit al dan niet een criterium is waaraan iemand moet voldoen om tot het predikambt toegelaten te worden. Dit is een gevoelige kwestie, die mensen in het hart raakt en waarover de meningen sterk uiteenlopen. Dat kan ook bijna niet anders,  we zijn een zeer diverse kerk.’

Hoe liggen de standpunten?
‘Sommigen vinden het evident dat er geen enkel beletsel is voor mensen met een homoseksuele geaardheid om predikant te worden. In hun ogen is deze synodezitting een overbodige exercitie, de vraagstelling een gepasseerd station, de kerk teveel met zichzelf bezig, naar binnen gericht dus, en zouden we ons beter met andere dingen bezig houden. Anderen daarentegen ervaren inzegening van homoseksuele medemensen in het predikambt als indruisend tegen de manier waarop zij de Bijbel verstaan en voor hen is de kwestie dermate principieel, dat ze om een debat vragen op het hoogste kerkelijk niveau. Gelukkig hebben we samen regels afgesproken op basis waarvan we ook deze zaken met elkaar kunnen bespreken. Ook nu, bij dit gevoelige onderwerp, volgen we samen met elkaar de besluitvormingsprocedure zoals dat hoort te gaan in onze presbytero-synodale kerk.

Op welke manier is deze vergadering voorbereid?
‘Er is een Werkgroep samengesteld met uit elk district één afgevaardigde, die onder begeleiding van de twee Coördinatoren Ambten, een document heeft opgesteld. Dit basisdocument - voorzien van randdocumenten met onder meer de verschillende teksten aangaande homoseksualiteit die gestemd zijn in de synodevergaderingen van 2007, 2008 en 2009 - werd ter voorbespreking naar de kerkenraden en districten gestuurd.’

Wat is de strekking van dit document?
‘Het is moeilijk om dit in enkele woorden te zeggen omdat ik het document geen onrecht wil doen door meteen door te stomen naar ‘de conclusie’. Ik vind het een bijzonder evenwichtig en genuanceerd document dat beide genoemde opvattingen zeer ernstig neemt. Aan het einde ervan, na allerlei overwegingen, legt de Werkgroep de Synodevergadering een aanbeveling voor, die inhoudt om van homoseksualiteit geen belemmering te maken voor de toegang tot het predikambt.’

Wat hoopt u van deze vergadering?
‘Vóór alles en voor allen hoop ik, dat we ons realiseren dat we niet over een zaak praten maar over mensen, over mensen als jij en ik voor wie deze discussie, en alleen al het feit dát ze gevoerd wordt, zeer pijnlijk kan zijn. Verder spreek ik de hoop uit dat we het gesprek werkelijk als zusters en broeders, en dus sereen, kunnen voeren en dat we elkaar ondanks de diep-grijpende verschillen zullen kunnen blijven vasthouden.
Tenslotte nog dit: destijds, toen het ging om de kerkelijke inzegening van mensen van hetzelfde geslacht, heeft de synodevergadering beslist dat predikanten en kerkenraden de vrijheid kregen zelf naar eer en geweten te handelen. Ik denk dat het belangrijk is in gedachten te houden dat de aanbeveling van de Werkgroep dezelfde richting aangeeft.  Het staat er zelfs helemaal op een lijn mee. Niemand wordt iets opgedrongen. Elke lokale kerk wordt gevraagd andere lokale kerken de vrijheid te laten. Ik kan me voorstellen dat dit ook de uitkomst van déze vergadering zal zijn.’

Interview: Annet Sinnema


Website vernieuwd

Website vernieuwd

Zo langzamerhand schakelen we over naar de nieuwe website. Hij is nog niet helemaal klaar en stapje voor stapje wordt nieuwe inhoud toegevoegd. Het adres is http://www.protestant.link De op.zet is helemaal anders geworden.

→ lees meer
Homoseksualiteit en het predikambt

Homoseksualiteit en het predikambt

Op zaterdag 13 juni a.s. wordt in de Protestantse Kerk Brussel een synodevergadering gehouden met als thema ‘Homoseksualiteit en inzegening in het predikambt’.

→ lees meer
Interview op Radio 1 met de voorzitter op 17 december

Interview op Radio 1 met de voorzitter op 17 december

Deze keer de VIVA VOX: in de uitzending van PRO op Radio 1, woensdagavond 17 december, om 20.03 uur - een interview met de voorzitter van de VPKB

Verder de toespraak ter gelegenheid van de viering van 175 jaar Synode

→ lees meer
Ga naar de mieren, luiaard, kijk hoe ze werken en word wijs

Ga naar de mieren, luiaard, kijk hoe ze werken en word wijs

Gedachten bij Spreuken 6, 1-11
Een in de roes van het moment gedane belofte, een lichtzinnig toezegging die niet waargemaakt kan worden berust meer op zelfoverschatting dan op werkelijkheidszin, kan pijnlijke gevolgen hebben. Als je borg staat voor je vriend, geef je je hand aan een vijand.

→ lees meer
Gewoon geestdriftig

Gewoon geestdriftig

Het evangelie tekent ons in Jezus een mens die al goed doende rondgaat. Zijn kracht is zijn authentieke liefde, waarmee hij mensen dieper liefheeft dan zichzelf. Hij neemt geen genoegen met wie iemand is, maar als dromer en ziener kijkt hij door wie iemand nu is heen, om te zien wie hij/zij zou kunnen worden. En af en toe lukt het hem om iemand daar nog te brengen ook. Maar zulke momenten, als bijvoorbeeld met Zacheus, zijn schaars.

→ lees meer
Paaspreek Voorzitter ds. S. Fuite

Paaspreek Voorzitter ds. S. Fuite

Op Paasmorgen werd de dienst in de Graanmarktkerk door Eurovisie uitgezonden. Ds. Steven Fuite was de voorganger, in samenwerking met talloze gemeenteleden, die de dienst verzorgden en inhoud gaven. Onderstaand drukken we zijn preek nog eens af.

→ lees meer
40 dagen met Jeremia

40 dagen met Jeremia

Deze maand gaan we de Veertigdagentijd binnen om met eerbied en ontzag het geheimnisvolle kernverhaal van ons christelijk geloven af te tasten.

→ lees meer

Terug naar boven
Verenigde Protestantse Kerk in België
Brogniezstraat, 44
B, 1070 Brussel
T: 02 511 44 71
Neem contact op

Franstalige versie: epub.be