Protestantse Kerken België | De wereld wordt wijngaard

Huis van het Protestantisme |  contact |  organigram

De wereld wordt wijngaard

Onlangs bracht prof. dr. Jurjen Wiersma een nieuw boek uit: De wereld wordt wijngaard. Dit boek biedt zoveel materiaal en zoveel variatie, dat je soms het idee krijgt te verdwalen in de verscheidenheid van thema’s. Maar de bedoeling van de schrijver laat niets te raden over.

Menselijkheid

Wiersma valt in de inleiding meteen met de deur in huis. Zijn onderwerp is: cultuur en stijlbreuken in de huidige tijd. De grondkeuze die hem de richting wijst is: rechtvaardigheid, teruggaand op het Bijbelse begrip van wat hij noemt: de herstellende rechtvaardigheid. Het veld waarin hij opereert is de publieke theologie, met andere woorden: een theologische gedachtegang die zich rekenschap geeft van het algemeen belang. Het is geen binnenkerkelijk boek, maar een boek voor de denker en de doener, die zich verantwoordelijk weet voor het welzijn van allen. Tenslotte is de context van het boek die van een neoliberaal politiek denken, dat Wiersma bekritiseert als een weinig sociaal beleid. Maar ook het nieuwe 'barbarisme' is één van de gedachten die voorkomt. Maar ook het nieuwe 'barbarisme' is één van ontwikkelingen die zijn aandacht krijgen. Wiersma constateert, met anderen, dat de 'barbaren' onze kennis hebben veranderd en vooral de wijze waarop we die vergaren. Het is niet meer de diepgaande studie die de wereld voor ons opent, maar het verzamelen en reconstrueren van feiten en ideeën uit een netwerk: het surfen, zoals het in internettaal heet. In feite is dit boek daar ook zelf een getuigenis van: het verzamelt en reconstrueert. De methode van werken is een drievoudige beweging: analyse, kritiek en uitzicht. In Wiersma's eigen woorden klinkt dat als breken, bouwen en binden. Dat klinkt bijna dichterlijk en het boek heeft soms ook het karakter van een lang uitgesponnen vertelling. Dat maakt het steeds weer spannend om te lezen.

Inspirators

Wiersma vertelt van zijn ontmoetingen, in figuurlijke zin dan, met de schrijvers die hij leest. In zijn boek is hij voortdurend met hen in dialoog. Een palet aan kleurrijke figuren passeert, die allemaal een aspect toevoegen. Journalistiek wordt het boek in de concrete historische beschrijvingen die hij geeft en de diepgaande veranderingen die hij in de afgelopen decennia in de cultuur ziet. Hij beschrijft niet alleen de inhoud van boeken, maar ook leest hij zijn eigen geschiedenis. Talloze politieke figuren worden genoemd. Maar ook de literatoren komen aan het woord. Steeds probeert hij zijn schrijvers samen te vatten en vervolgens beoordeelt hij ze dan op hun bijdrage aan het project van de humaniteit. Velen passeren de revue, maar de grote inspirators zijn toch wel de filosoof Noam Chomsky, de monetaire econoom Herman de Lange en de theoloog Dietrich Bonhoeffer. Allen zijn het wegwijzers in de moeilijke vraag naar de meest humane oplossing in de politieke, sociale en ecologische problemen.

Vorming

Het is een boek dat echte morele keuzes voorstaat en Wiersma aarzelt ook niet om de kerk op te roepen om het belijden niet te beperken tot dogmatische kwesties, maar het vraagstuk van de menselijkheid op de agenda te houden. De profeet in de kerk krijgt weer een kans. Maar het zijn niet de afkeurende woorden tegen de harde maatschappelijke wetten, die de toon zetten, maar de zachte krachten, die hij wil aanspreken om het verlossende woord te zeggen. Dat moet dan wel op een intelligente manier. Wiersma hecht uiteindelijk, ondanks het barbarisme, grote waarde aan de vorming van mensen (de klassieke 'Bildung'), die mensen tot mondige en verantwoordelijke burgers maakt en niet alleen tot specialisten in hun vakgebied of tot onverschillig chattend publiek. Naast de talloze dialogen met  de auteurs zijn er heel wat uitstapjes naar het Oude en Nieuwe Testament, die het boek ondersteunen en het een echte plaats binnen de theologie geven.

Presentatie

Het boek is uitgegeven bij Narratio. Op 19 september in het vorig jaar werd het in de Graanmarktkerk gepresenteerd. Het werd ingeleid en belicht door vrienden en omgeven met muziek. Zo is het boek ook: een kunstzinnige ode aan de ethiek. Maar bepaald niet onschuldig!

Leen Bosgra


De onderstroom van religie en atheïsme

De onderstroom van religie en atheïsme

Ds. Johan Temmerman schreef een nieuw boek over de onderstroom van de religie en wel in het bijzonder van het christendom. Maar hij besteedt bijv. ook ruime aandacht aan de Vrijmetselarij. In het boek pleit hij voor de verbeelding. Temmerman wil graag de patstelling doorbreken tussen een doorgeschoten rationalisme die elke religieuze overtuiging bestrijdt en een orthodoxie binnen het christendom, die zich op de geschreven openbaring beroept. Een spannend boek en een persoonlijk getinte oproep om de kloof tussen geloof en ongeloof te overbruggen.

Brochure “Bijdragen aan vrede”

Brochure “Bijdragen aan vrede”

De hier aangeboden brochure is een bundeling van artikelen, die eerder verschenen zijn in Kerkmozaïek: oa over de ervaringen van ds. Gerrit Buunk tijdens zijn verblijf van 3 maanden in de Palestijnse Gebieden in het kader van het EAPPI programma van de Wereldraad van Kerken. Aangevuld met enkele artikelen over de Palestijnse christenen evenals over het Kairos, dat enkele jaren geleden is geschreven door Palestijnse christenen.

→ lees meer
De wereld wordt wijngaard

De wereld wordt wijngaard

Onlangs bracht prof. dr. Jurjen Wiersma een nieuw boek uit: De wereld wordt wijngaard. Dit boek biedt zoveel materiaal en zoveel variatie, dat je soms het idee krijgt te verdwalen in de verscheidenheid van thema’s. Maar de bedoeling van de schrijver laat niets te raden over.

→ lees meer
Profetie en moderniteit

Profetie en moderniteit

Dr. Johan Temmerman (predikant Gent-Brabantdam) onderzoekt in dit nieuwe boek de profetische verbeelding in de Bijbel en beschrijft de verschillende visies die in de loop der eeuwen zijn ontstaan. Vanaf de 19e eeuw ontstond de modernistische visie op Bijbel en profetie, waarin de kloof tussen geloof en wetenschap gaandeweg groter werd. Deze studie onderzoekt, naast het Bijbelse ook het moderne wereldbeeld aan de hand van de profetische filosofie van Fr. Nietzsche in ‘Also sprach Zarathustra’. De auteur pleit tot slot voor de waardering van de profetische component in hedendaagse kunst en liturgie.

→ lees meer
G. Liagre, Belgisch Protestantisme in Perspectief (Boek)

G. Liagre, Belgisch Protestantisme in Perspectief (Boek)

Doorkijkjes in 450 jaar ideeëngeschiedenis
Antwerpen: Houtekiet, 2011, 414p. ISBN 978 90 8924 157 3.

→ lees meer

Terug naar boven
Verenigde Protestantse Kerk in België
Brogniezstraat, 44
B, 1070 Brussel
T: 02 511 44 71
Neem contact op

Franstalige versie: epub.be