Protestantse Kerken België

Huis van het Protestantisme |  contact |  organigram
Gent-Rabot

Gent-Rabot

Begijnhoflaan, 31
9000 Gent

Eredienst : zondag om 10u

→ website: http://www.elisabethbegijnhof.be/nl/rabotkerk-vpkb

Contactpersoon

Dominee Marc Loos
marc.loos@telenet.be
+32 (09) 253 29 00 of +32 (0486) 933739

Kerkdiensten:

Elke zondag om 10 u.
Na de dienst gelegenheid tot ontmoeting in de ontmoetingsruimte (in de kelder beneden de kerk).
Tijdens de kerkdienst kunnen baby's en peuters opgevangen worden in de crèche.
Voor kinderen van 4-12 jaar is er kindernevendienst in drie leeftijdsgroepen.
De kerkdiensten zijn vrij toegankelijk voor iedereen.

Een open en gastvrije kerk in een bruisende stad

Gent RabotDe Protestantse Rabotkerk is een open en gastvrije kerk, stevig verankerd in de Arteveldestad. Zij staat bekend als levendige, veelkleurige en geëngageerde gemeenschap met een zeer pluriforme samenstelling waaronder veel kinderen. De kerkdiensten zijn daarvan een afspiegeling en hebben een levendig, persoonlijk en aansprekend karakter.

De Rabotkerk wil allereerst een plaats zijn waar gemeenschap beleefd wordt, waar het zoeken naar de omgang met God vorm krijgt in diversiteit, waar solidariteit concreet wordt gemaakt, waar samen eten en drinken, lachen en huilen een plaats krijgen, waar openheid voor de buurt en de wijdere samenleving geoefend wordt.

Oecumenische en interreligieuze relaties, het contact met de stad en de buurt, met mensen aan de onderkant van de samenleving, zowel arm-gemaakten als vluchtelingen en asielzoekers, het maakt allemaal deel uit van de openheid en de gastvrijheid, waartoe wij ons door de boodschap van de bijbel geroepen weten.

De Rabotkerk bevindt zich op een belangrijk kruispunt van openbaar vervoer en verkeer, van historisch en hedendaags leven in de wijk en de stad. Het kerkgebouw is de enige kerk in Gent die voor de protestantse eredienst werd gebouwd.
De Rabotkerk is gelegen aan de Begijnhoflaan, vlak bij het Rabot -het bekende monument met de twee torentjes- en het Groot Begijnhof St. Elisabeth. Aan de rand van de binnenstad enerzijds en aan de Rabotwijk anderzijds, een wijk in de negentiende-eeuwse industriegordel van Gent. Het is ook een studentenbuurt, schuin tegenover de kerk is een grote industriële hogeschool. De wijk is volop in evolutie nu er een nieuw gerechtsgebouw is gekomen, de hogeschool steeds meer studierichtingen centraliseert, er een jeugdcentrum en een park werden ingeplant. Een nieuw winkelcentrum en een sociale woonwijk zijn eveneens gepland.
Deze situering drukt mede haar stempel op het bruisende leven van de kerk.

Diverse activiteiten en bijeenkomsten

Hieronder volgt de rijke en gevarieerde opsomming van activiteiten en bijeenkomsten in en rond de Rabotkerk. Zij staan open voor zowel leden als voor alle geïnteresseerden en bieden de gelegenheid om samen te vieren, te leren, te delen:

 • Het leerhuis, een maandelijkse bijbelavond (laatste dinsdag van de maand), waarin op een systematisch wijze bijbelboeken worden gelezen en bekeken vanuit hun Joodse achtergrond en context om te ontdekken hoe deze verhalen ons ook nu nog inspireren en engageren.
 • De actua-avonden zijn maandelijkse gespreksavonden (2e maandag van de maand) bij iemand aan huis over actuele onderwerpen die in een bijbels daglicht worden geplaatst.
 • De 55+ kring, is een ontmoetingsbijeenkomst voor, zoals de naam al zegt, iedereen boven de 55. Deze kring vindt maandelijks plaats (2e woensdag van de maand) op een namiddag en het programma bestaat doorgaans uit een meditatie, een lied en diverse vormen van ontspannende en creatieve activiteiten.
 • De Rabotkerk heeft een eigen multicultureel koor met een divers repertoire en daarvoor worden geregeld de nodige repetities ingelast.
 • Om gezellig samen te zijn, een pintje te drinken, een goede babbel te hebben, vriendschappen te onderhouden en nieuwe te maken, is er een maandelijkse kelderavond (3e vrijdagavond van de maand).
 • Gesprekje met de kinderenKinderen en jongeren hebben een belangrijk aandeel in de gemeenschap.
  Elke zondag na het gesprekje met de kinderen in de dienst, gaan zij samen naar de kindernevendienst om op een creatieve manier het bijbelgedeelte van de zondag uit te werken. Maar ook om samen een toneel of musical voor te bereiden voor kerkelijke feestdagen. En niet te versmaden is de jaarlijkse uitstap van de kindernevendienst.
  Eén keer in de maand (2de zondag van de maand) is er jeugdkerk (voor de 12 plussers) tijdens de kerkdienst.
  Op de jeugdavonden (3de vrijdagavond van de maand) ontmoeten de jongeren mekaar om vrolijk en vrij het geloof te ontdekken en te verkennen en samen vriendschappen te smeden.
 • Voor iedereen die op een meer systematische manier wil leren over het christelijk geloof en de protestantse kerk zijn er catechesebijeenkomsten (persoonlijk of in kleine groep) en dit met het oog op een persoonlijk belijden en geëngageerd lidmaatschap van de kerk.
 • Gemeenteleden en sympathisanten uit verschillende culturen komen enkele keren per jaar bijeen om samen te eten en de bijbel te lezen vanuit hun diverse culturele achtergronden in de interculturele bijbelleesgroep. Dat levert een boeiende uitwisseling op van diverse levens- en geloofservaringen en van verschillende gerechten.
 • In samenwerking met het Dekenaat Gent Stad worden oecumenische bijbelavonden georganiseerd ‘De bijbel nu'. Het gaat om twee series (een in het voorjaar en een in het najaar) van telkens zo'n drie avonden per onderwerp.
 • Jaarlijks is er een startweekend in het centrum ‘Ten Berg' in Merelbeke. Een weekend vol bezinning, ontmoeting en ontspanning.

Kruispunt van initiatieven en activiteiten

De Rabotkerk is verder een kruispunt van vele initiatieven en activiteiten, een plek waar diverse groepen en verenigingen zich thuis voelen:

 • De Rabotkerk maakt actief deel uit van het Interkerkelijk Beraad van Gent, een nauwe oecumenische samenwerking in de stad en van de ‘Holy Corner' van het Groot Begijnhof St. ELisabeth. De ‘Holy Corner' werd zo genoemd vanwege de goede samenwerking tussen de vier verschillende kerken die zich daar op een steenworp van elkaar bevinden: de anglicaanse, de orthodoxe, rooms-katholieke en protestantse kerk. De ‘Holy Corner' ontvangt regelmatig scholen en groepen die een kennismakingsrondgang doen langs de vier kerken en heeft daar ook een speciaal programma aanbod voor uitgewerkt.
 • Vanuit de Rabotkerk is de Interreligieuze Werkgroep Gent opgestart die regelmatig interreligieuze vieringen, ontmoetingen en gesprekken organiseert
 • Speel-o-theek PipoDe Rabotkerk ligt aan de basis van speel-o-theek Pipo in de Rabotwijk (Jozef II-straat) en werkt hierin samen met diverse andere organisaties in deze wijk.
 • Vanuit Pipo is het peters- en metersproject gegroeid. Meters en peters zijn vrijwilligers die een schooljaar lang een uurtje in de week bij een kind aan huis gaan voor huiswerkbegeleiding met extra aandacht voor het Nederlands. De meeste kinderen zijn van allochtone afkomst, wonen in de Rabotwijk en zijn lid van speel-o-theek Pipo.
  De vrijwilligersgroep is zeer verscheiden: studenten, werklozen, mensen met een job en gepensioneerden. Kortom, mensen tussen de 16 en de 68 jaar die voor één kind het verschil willen maken.
 • Als gemeenschap zijn we actief betrokken bij:
  • Het Machariusproject, een project rond zingeving in de Machariuskerk te Gent
  • Kerkwerk Multicultureel Samenleven en Kerkasiel.anders
  • De Commissie Rechtvaardigheid en Vrede
  • Pax Christi
  • De Werkgroep Vluchtelingen Gent en Gastvrij Gent
  • De Dominicusgemeenschap
  • Verschillende Parochies en Islamitische gebedshuizen in de wijk
  • KRAS: kerk aan de rand van de samenleving
 • De Rabotkerk is betrokken bij de protestantse school met de bijbel ‘De Gaspard de Coligny school' aan de Rijsenbergstraat
 • Zij organiseert regelmatig culturele activiteiten: o.a. muziekconcerten en kooroptredens van groepen uit binnen- en buitenland.
 • Reeds twee maal hebben wij de kerkpoort opengezet voor kerkasiel aan mensen zonder papieren
 • Diverse kerkelijke en niet kerkelijke groeperingen vinden vaak een samenkomstplaats of vergaderruimte in onze gebouwen

Eredienst en samenzijn achteraf

Gent-Rabot eredienst

Voor de protestantse gemeenschap is de eredienst op zondagmorgen om 10.00 u. het concentratiepunt. De verkondiging van het woord (gesymboliseerd door een prachtig gerestaureerde Statenbijbel uit 1664), de viering van de sacramenten: doop en de ‘maaltijd van de Heer' (elke 1ste zondag van de maand) zijn uiteraard elementair. Het zingen van psalmen, gezangen en liederen, meestal maar niet uitsluitend, onder begeleiding van orgel (dat dateert van 1970 en werd gebouwd van pijpen die 150 jaar oud waren afkomstig van een orgel uit de Zuiderkerk te Leiden) of piano is eveneens een belangrijk onderdeel van de dienst.
Daarnaast kan er altijd gerekend worden op het eigen intercultureel Rabotkoor en de muzikale inbreng van diverse gemeenteleden.
Voor de kinderen is er, na een speciaal moment voor hen in de kerkdienst, een eigen kindernevendienst, voor de allerkleinsten is oppas voorzien. Het gemiddeld aantal kerkgangers bedraagt een zeventigtal.

Na de dienst is er steeds gelegenheid tot ontmoeting in de kelder bij het genot van een kopje koffie of thee. Dit samenzijn is voor velen de enige plaats om andere protestanten te ontmoeten, omdat men verspreid woont over Groot-Gent en omstreken.
Het is tegelijk een belangrijk moment om ‘na te vieren' bij een doopfeest, belijdenis, de overstap van kinderen naar de jeugd, en bij de alle gebeurtenissen die ons als multiculturele gemeenschap raken. Dan komt er regelmatig een hapje of een drankje of zelfs een hele exotische maaltijd aan te pas.
Concreet iets doen gebeurd door soms een petitie of aanbevelingsbrieven rond te laten gaan, een occasioneel wereldwinkelstandje te plaatsen, met z'n allen een kaartje te schrijven aan een zieke, en tal van andere zaken die te maken hebben met het wel en wee van de mensen en de gemeenschap.

Maandblad

Om op de hoogte te blijven van alles wat leeft in en rond de Rabotkerk verschijnt er elke maand een 40 pagina's tellend tijdschriftje. Hierin staan o.a. een meditatie, het rooster van de kerkdiensten, nieuws uit de kerkgemeenschap, verslagen en aankondigingen van activiteiten met foto's en illustraties.

Op aanvraag te verkrijgen bij marc.loos@telenet.be - +32 (09) 253 29 00 of +32 (0486) 93 37 39.

Partnerschap

De Rabotkerk onderhoudt de nodige contacten met haar partnergemeente in Sharpeville, Zuid-Afrika. Deze kerk behoort tot de Verenigende Gereformeerde Kerk (kerk van de kleurlingen en de zwarte bevolking van Zuid-Afrika). Dit partnerschap komt voort uit de betrokkenheid van de Verenigde Protestantse Kerk in België met de ‘Belijdende Kring' van Kerken in Zuid-Afrika t.t.v. anti-apartheidsstrijd.

Verder is er contact met de Eglise du Christ au Congo in Kinshasa en ondersteunt de Rabotkerk een project voor opvang van straatkinderen via gemeenteleden die afkomstig zijn uit Kinshasa.
Via en ander gemeentelid wordt een project voor kerkopbouw in Ghana (Sefwi Juaboso - Western Region) ondersteund.

Bestuur en beheer

De leiding van de Rabotkerk berust bij de kerkraad bestaande uit een achttal personen.
De bestuursraad (een zestal personen) behartigt de materiële zaken van de kerk en haar gebouwen.
Kerkraad en bestuursraad worden verkozen door de leden van de gemeente volgens de voorschriften van de kerkorde en het plaatselijk reglement en volgens de wetten van ons land op de ‘kerkfabrieken'.
Afgevaardigden van de kerkraad vertegenwoordigen de Rabotkerk in het district waar de gezamenlijke zaken van 17 protestantse kerken uit Oost- en West Vlaanderen worden behartigd. Deze districtsvergadering vaardigt op haar beurt leden af naar de algemene synode (het hoogste orgaan) van de Verenigde Protestantse Kerk in België (ongeveer een honderdtal kerken).

Historiek

Rond de vorige eeuwwisseling verhuisden verschillende Gereformeerde gezinnen vanuit Nederland naar Gent. De meesten gingen ter kerke in de Belgische Christelijke Zendingskerk aan 't Rabot. Zij voelden zich daar echter niet thuis en gingen hun eigen weg. Aanvankelijk gebeurde dat in een zogenaamde huisgemeente, de eredienst werd bij een gemeentelid thuis gehouden. Ook kwam men samen in het Zeemanshuis op de Voormuide en in 't Liberaal huis bij de St. Michielsbrug. De toenmalige middagdiensten gingen een tijd lang door in de Anglicaanse kerk ‘Saint-John' aan Sint-Jacobs. De Gereformeerde Kerk van Gent werd officieel gesticht op 12 december 1926.
Rond 1928 kocht men een drukkerijtje aan de Lange Boomgaardstraat met beneden kerkzaal en vergaderruimte en boven pastorie.
In 1958 werd het kerkje ‘De Geuzentempel' op de hoek van de Begijnhoflaan en de Van Wittenberghestraat overgenomen van de Belgisch Christelijke Zendingskerk, het enige gebouw in Gent dat specifiek voor de protestantse eredienst werd gebouwd. Met het gebouw werden ook de overgebleven leden ‘overgenomen' die merendeels uit authentieke Gentenaren bestond.

Toen op 1 januari 1979 de Gereformeerde Kerken in België zich aansloten bij de Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB) ging ook de Rabotkerk van Gent daartoe over. De VPKB is erkend door de Belgische staat.
Grote restauratiewerken aan het kerkgebouw werden uitgevoerd in de jaren 1986-1987. Sindsdien werd ook de pastorie naast de Rabotkerk (nr. 29) gerenoveerd, evenals de ontmoetingsruimte van de kerk in de kelder. Nieuwe kerkverlichting staat op het programma voor de nabije toekomst.

Routebeschrijving

Auto: Vanaf de E-40/E17 afslag Gent-Centrum nemen, maar direct daarna afslag Andere Richtingen, links voorsorteren richting Eeklo. De zgn. kleine ring blijven volgen tot u aan verkeerslichten komt en voor u het ronde bord GB ziet. Hier slaat u rechtsaf de Nieuwe Wandeling in. Deze gaat over in de Begijnhoflaan (brede berm met bomen). Net voor de verkeerslichten slaat u rechts een kleine parallelweg in. De kerk vindt u net na de kruising op uw rechterhand.
Trein: St. Pieterstation, daar neemt u tram 1 of 40. Uitstappen aan halte Rabot, recht voor de Rabotkerk.


Kerkzoeker

Antwerpen-DEGPA (GK)

Antwerpen-DEGPA (GK)

Groenenborgerlaan 149
2020 Antwerpen

Eredienst : 2° en 4° zondag om 10u00 in het Duits

→ kerkpagina
→ website
Antwerpen-Noord

Antwerpen-Noord

Lange Winkelstraat 5
2000 Antwerpen

Eredienst : zondag om 10 uur

→ kerkpagina
→ website
Antwerpen-Oost

Antwerpen-Oost

Bexstraat 13
2018 Antwerpen

Eredienst : zondag om 10.30 uur

→ kerkpagina
→ website
Antwerpen-Zuid

Antwerpen-Zuid

Sanderusstraat 77
2018 Antwerpen

Eredienst : zondag om 10 uur

→ kerkpagina
→ website
Balen (GK)

Balen (GK)

Kolfstraat 9
2490 Balen

Eredienst: elke zondag om 10 uur

→ kerkpagina
→ website
Boechout

Boechout

Onze Lieve Vrouwenplein 2
2530 Boechout

Eredienst : zondag om 10u

→ kerkpagina
→ website
Brasschaat

Brasschaat

Leopoldslei 35
2930 Brasschaat

Eredienst : zondag om 10u

→ kerkpagina
→ website

Brasschaat - DEG (GK)

Leopoldslei 35
2930 Brasschaat

Occasionele Erediensten

→ kerkpagina
Mechelen-Noord

Mechelen-Noord

Keizerstraat 28
2800 Mechelen

Eredienst : zondag om 10u


→ website
Mechelen-Zuid

Mechelen-Zuid

Zandpoortvest 27
2800 Mechelen

Eredienst : zondag om 10u


→ website
Turnhout

Turnhout

Steenweg op Gierle 188
2300 Turnhout

Eredienst : zondag om 10u


→ website

Genk

Laatgoedstraat 60
3600 Waterschei-Genk

Eredienst : zondag om 10u


→ website

Hasselt

Kuringersteenweg 81
3500 Hasselt

Eredienst : zondag om 10u

Landen (GK)

Hannuitsesteenweg 76
3400 Landen

Eredienst: zondag om 10u

→ kerkpagina
→ website

Mol (GK)

(Kapel van de Sint-Odrada kerk) Lindeplein 2
2400 Mol (Millegem)

Eredienst : 1° en 3° zondag om 10u30 in het Duits

→ kerkpagina
→ website
Anderlecht

Anderlecht

Walcourtstraat 103
1070 Anderlecht

Eredienst : zondag om 10u


→ website

Brussel - Korean Ch. (GK)

Museumlaan 2
1970 Wezembeek-Oppem

Eredienst: zondag om 11u in het Koreaans

→ kerkpagina
→ website
Brussel - Prot. Kerk

Brussel - Prot. Kerk

Nieuwe Graanmarkt 8
1000 Brussel

Eredienst : zondag om 10u15


→ website
Leuven

Leuven

Maria Kapel Matadilaan 6 0
3001 Heverlee

Eredienst : zondag om 10u


→ website

Prot. Gemeente W.O.T.O.

Kapel Zavelborre 158A
3090 Overijse

Occasionele Kerkdiensten

Vilvoorde

Vilvoorde

Rondeweg 3 (b O1)
1800 Vilvoorde

Eredienst : zondag om 10u


→ website
Aalst

Aalst

Dr.Goffaertsstraat 2
9300 Aalst

Eredienst : zondag om 10u

→ kerkpagina
→ website
Denderleeuw

Denderleeuw

Kon. Astridstraat 25
9470 Denderleeuw

Eredienst : zondag om 10 uur

→ kerkpagina
→ website
Dendermonde

Dendermonde

Lindanusstraat 2
9200 Dendermonde

Eredienst : zondag om 10.00 uur


→ website
Gent-Brabantdam

Gent-Brabantdam

St. Kristoffelstraat 1
9000 Gent

Eredienst : zondag om 10u


→ website
Gent-Rabot

Gent-Rabot

Begijnhoflaan 31
9000 Gent

Eredienst : zondag om 10u

→ kerkpagina
→ website
Geraardsbergen

Geraardsbergen

Adamstraat 26-28
9500 Geraardsbergen

Eredienst : zondag om 10u


→ website
Maria-Horebeke

Maria-Horebeke

Korsele 40
9667 Horebeke

Eredienst : zondag om 10u

→ kerkpagina
→ website
Ronse

Ronse

Bredestraat 82
9600 Ronse

Eredienst : zondag om 10u


→ website
Brugge

Brugge

Keersstraat 1
8000 Brugge

Eredienst : zondag om 10u


→ website

De Panne

Brouwerstraat 100
8660 De Panne

Eredienst : zondag om 10u30 (1 & 3de zondag) - zomervakantie iedere zondag

Ieper

Ieper

Beluikstraat 19
8900 Ieper

Eredienst : zondag om 10u


→ website
Knokke

Knokke

Zoutelaan 84
8300 Knokke

Eredienst : zondag om 10u30

→ kerkpagina
→ website
Kortrijk

Kortrijk

Bloemistenstraat 2a
8500 Kortrijk

Eredienst : zondag om 10u

→ kerkpagina
→ website
Menen

Menen

Stationsstraat 86
8930 Menen

Eredienst : zondag om 10u

→ kerkpagina
→ website
Oostende

Oostende

Velodroomstraat 28
8400 Oostende

Tot nader bericht zijn er in deze kerk geen diensten.

Roeselare

Roeselare

Jan Mahieustraat 21
8800 Roeselare

Eredienst : zondag om 9u30


→ website
Wevelgem

Wevelgem

Spoorwegstraat 18
8560 Wevelgem

Eredienst : zondag om 10u

→ kerkpagina
→ website

Anderlecht (FR)

Rue Walcourt 103
1070 Anderlecht

Eredienst : zondag om 11u30 in het Frans

Anvers

Bexstraat 13
2018 Antwerpen

Eredienst : zondag om 9u20 in het Frans

Boitsfort

Avenue des Cailles 131
1170 Boitsfort

Eredienst : zondag om 10u30 in het Frans

Boitsfort - I.P.C.

International School of Brussels, Kattenberg 19
1170 Brussel

Eredienst : zondag om 10u in het Engels


→ website

Braine - l’Alleud

Avenue Général Ruquoy 54
1420 Braine-l'Alleud

Eredienst : zondag om 10u30 in het Frans

Brussel - Botanique

Boulevard Bischoffsheim 40
1000 Brussel

Eredienst : zondag om 10u30 in het Frans


→ website

Brussel - Musée

Place du Musée 2
1000 Brussel

Eredienst : zondag om 10u30 in het Frans


→ website

Cantorbery (EA)

Somner Close 6
CT2 Canterbury

→ kerkpagina

Clabecq

Rue Saint-Jean 62
1480 Clabecq

Eredienst : zondag om 10u30 in het Frans

Ecaussinnes-d’Enghien

Rue de la Haie 33
7190 Ecaussinnes-d'Enghien

Eredienst : zondag om 10u00 in het Frans

Enghien

Chapelle de la Dodane s/n
7850 Enghien

Eredienst : zondag om 10u30 in het Frans

Ixelles

Rue du Champ de Mars 5
1081 Brussel - Ixelles

Eredienst : zondag om 10u30 in het Frans


→ website

Ixelles - Église Hongroise

Rue de l'Arbre Bénit 123
1050 Brussel - Ixelles

Eredienst : 2de zondag van de maand om 17.30u. in het Hongaars

Ixelles - Saint Andrew’s Church of Scotland

Chaussée de Vleurgat 181
1050 Brussel - Ixelles

Eredienst : zondag om 11u in het Engels


→ website

Louvain-la-neuve

Chapelle des Bruyères, Avenue de la Palette 11/
1348 Louvain-la-neuve

Eredienst : zondag om 10u in het Frans

Nivelles

Boulevard des Archers 63
1400 Nivelles

Eredienst : zondag om 10u30 in het Frans

Rixensart

Rue Haute 26a
1330 Rixensart

Eredienst : zondag om 10u30 in het Frans

Uccle

Chaussée d'Alsemberg 877
1180 Uccle

Eredienst : zondag om 10u30 in het Frans

Wavre

Wavre

Avenue de la Belle Voie 15
1300 Wavre

Eredienst : zondag om 10u30 in het Frans

Woluwe-St.-Pierre -DEG(EA)

Avenue Salomé 7
1150 Woluwe-Saint-Pierre

Eredienst : zondag om 10u30 in het Duits

→ kerkpagina

Amay

Rue de l'Industrie 42
4540 Amay

Eredienst : zondag om 9u30 in het Frans

Blegny

Rue de la Station 54
4670 Blengy

Eredienst : zondag om 10u in het Frans

Cheratte

Rue Vieille-Voie 14
4602 Cheratte

Eredienst : zondag om 9u in het Frans


→ website
Eupen

Eupen

Klötzerbahn s/n
4700 Eupen

Eredienst : zondag om 10u40 in het Duits


→ website

Flémalle

Rue de la Fontaine 256
4400 Flémalle

Eredienst : zondag om 10u30 in het Frans

Herstal

Herstal

Rue du Temple 15
4040 Herstal

Eredienst : zondag om 10u45 in het Frans


→ website

Liège - DEG (EA)

Quai Godefroid-Kurth 1
4000 Liège

Eredienst in het Duits

→ kerkpagina

Liège-Lambert-le-Bègue

Rue Lambert-le-Bègue 6-8
4000 Luik

Eredienst : zondag om 10u30 in het Frans

→ kerkpagina
→ website
Liège-Marcellis

Liège-Marcellis

Quai Marcellis 22
4020 Liège-Marcellis

Eredienst : zondag om 10u30 in het Frans


→ website

Liège-Redemption

Quai Godefroid-Kurth 1
4020 Liège

Eredienst : zondag om 10u30 in het Frans

Malmedy-Saint-Vith

Rue Abbé Péters 42
4960 Malmedy

Eredienst : zondag om 10u in het Duits


→ website
Neu-Moresnet (Eupen)

Neu-Moresnet (Eupen)

Rue Hasard 8
4721 Neu-Moresnet

Eredienst : 1°, 3° zondag en feestdagen om 9u30 in het Duits


→ website

Seraing-Centre

Rue Ferrer 100
4100 Seraing

Eredienst : zondag om 10u15 in het Frans

Seraing-Haut

Seraing-Haut

Rue du Chêne 384
4100 Seraing

Eredienst : zondag om 10u30 in het Frans


→ website
Spa (Verviers-Laoureux)

Spa (Verviers-Laoureux)

Rue Brixhe 24
4900 Spa

Eredienst : zondag om 10u in het Frans (Juli/Augustus tweetalig FR en NL)


→ website

Verviers-Hodimont

Rue de la Montagne de l'Invasion 8
4800 Verviers

Eredienst : zondag om 10u30 in het Frans

Verviers-Laoureux

Verviers-Laoureux

Rue Laoureux 33
4800 Verviers

Eredienst : zondag om 10u30 in het Frans


→ website

Arlon (EA)

Rue de l'Eglise .
6700 Arlon (Viville)

Eredienst: zondag om 10u30 in het Frans

→ kerkpagina

Dinant

Rue du Palais de Justice 8
5500 Dinant

Eredienst : zondag om 10u in het Frans

Gembloux

Rue Paul Tournay 23
5030 Gembloux

Eredienst : zondag om 10u30 in het Frans

Morville

Route de Soulme 100
5620 Morville

Eredienst : zaterdag om 18u in het Frans

Namur

Boulevard d'Herbatte 33
5000 Namur

Eredienst : zondag om 10u30 in het Frans

Ransart-DEG (EA)

Rue Charbonnel 121
6043 Ransart

Regelmatige erediensten

→ kerkpagina

Seilles

Rue de la Station 8
5300 Seilles

Eredienst : zondag om 10u30 in het Frans

Charleroi

Charleroi

Boulevard Audent 20
6000 Charleroi

Eredienst : zondag om 10u30 in het Frans


→ website

Chimay

Rue du Château 8
6460 Chimay

Eredienst : zondag om 10u30 in het Frans

Courcelles

Rue du Temple 62
6180 Courcelles

Eredienst : zondag om 10u in het Frans

Farciennes

Rue Carlo Hénin 98
6240 Farciennes

Eredienst : zondag om 10u30 in het Frans

Fontaine-L’Evêque

Fontaine-L’Evêque

Pl.Ch.Brogniez 22
6140 Fontaine-L'Evêque

Eredienst : zondag om 10u in het Frans


→ website

Gilly

Rue du Marabout 71
6060 Gilly

Eredienst : zondag om 9u in het Frans

Jumet

Rue François Dewiest 42
6040 Jumet

Eredienst : zondag om 10u in het Frans

La Louviere

Rue du Temple 29-31
7100 La Louvière

Eredienst : zondag om 10u in het Frans

Marchienne

Rue de Beaumont 206
6030 Marchienne

Eredienst : zondag om 10u in het Frans

Marcinelle

Rue du Temple 38
6001 Marcinelle

Eredienst : zondag om 10u15 in het Frans

Ransart

Rue Charbonnel 121
6043 Ransart

Eredienst : zondag om 10u30 in het Frans


→ website

Ath

Rue des Ecriniers 6a
7800 Ath

Eredienst : zondag om 10u in het Frans

Baudour

Rue des Juifs 124
7331 Baudour

Eredienst : zondag om 10u in het Frans


→ website

Boussu-Bois

Rue Dendal 86
7300 Boussu-Bois

Eredienst om 11u in het Frans

Comines

Rue de Wervicq 111
7780 Comines

Eredienst : zondag om 10u in het Frans

Cuesmes

Rue du Cerisier 2
7033 Cuesmes (Mons)

Eredienst : zondag om 10u in het Frans

Dour

Rue du Roi Albert 56
7370 Dour

Eredienst : zondag om 10u30 in het Frans

Eugies (La Bouverie)

Rue de Colfontaine 147
7080 Eugies

Eredienst : zondag om 15u30 in het Frans

Frameries

Rue J. Dufrane 15
7080 Frameries

Eredienst : zondag om 10u in het Frans

Ghlin

Rue du Temple 8
7011 Ghlin

Eredienst : zondag om 10u in het Frans

Haine-Saint-Paul

Rue Henri Aubry 19
7100 Haine-Saint-Paul (Jolimont)

Eredienst : zondag om 10u15 in het Frans

Herchies

Rue du Temple 13
7050 Herchies

Eredienst : zondag om 9u in het Frans

→ kerkpagina
→ website

Hornu

Rue de la Chapelle 75
7301 Hornu

Eredienst : zondag om 10u in het Frans

Jemappes

Avenue Maréchal Foch 826
7012 Jemappes

Eredienst : zondag om 10u in het Frans

La Bouverie

Rue de la Régence 1
7080 La Bouverie

Eredienst : zondag om 10u in het Frans

Mons-Dolez

Boulevard Dolez 17
7000 Mons-Dolez

Eredienst : zondag om 10u in het Frans

Paturages

Rue J-B. Clément 2
7340 Paturages

Eredienst : zondag om 10u in het Frans

Quaregnon

Rue Dendal 86
7300 Boussu-Bois

Eredienst : zondag om 11u in het Frans

Quaregnon

Rue Paul Pastur 100
7390 Quaregnon

Eredienst : zondag om 10u30 in het Frans


→ website

Rongy

Rue du Temple 21
7623 Rongy

Eredienst : zondag om 10u30 in het Frans

Taintignies

Rue du Temple s/n
7618 Taintignies

Eredienst : 1e zondag om 9u & 3e zondag om 10u30 in het Frans

Thulin

Rue Auguste Lecomte 8a
7350 Thulin

Eredienst : zondag om 9u30 in het Frans

Tournai

Rue Barre Saint-Brice 14
7500 Tournai

Eredienst : zondag om 10u30 in het Frans

Wasmes (Grand)

Wasmes (Grand)

Rue Saint-Pierre 31
7340 Wasmes

Eredienst : zondag om 10u15 in het Frans


→ website

Wasmes (Petit)

Rue Pasteur L'Host 1
7340 Wasmes

Eredienst : zondag om 10u in het Frans


Terug naar boven
Verenigde Protestantse Kerk in België
Brogniezstraat, 44
B, 1070 Brussel
T: 02 511 44 71
Neem contact op

Franstalige versie: epub.be