Protestantse Kerken België | Guido de Brès(1522-1567)

Huis van het Protestantisme |  contact |  organigram

Guido de Brès(1522-1567)

In 1522 te Bergen (Henegouwen) uit katholieke ouders geboren, werd Guido als zoon van een verver in hetzelfde ambacht opgeleid met zijn broer Christoffel.
Door de gesprekken op het atelier, door de reformatorische geschriften, door de keizerlijke plakkaten kwamen deze jonge mannen in contact met de calvinistische leer.

Thuis vinden zij een moeder, van wie vermoed wordt dat zij de Hervorming niet vijandig gezind was.
Guido was voor de Hervorming gewonnen en meer speciaal voor het Calvinisme dat opzienwekkend door Peter Bruly in 1545 in het Doornikse tot openbaring was gekomen.
Midden de eeuw trokken duizenden emigranten uit Frankrijk, Spanje, Italië en de Nederlanden naar Engeland.
Onder die opgejaagde slachtoffers der Inquisitie bevonden zich de gebroeders de Brès.
Te Londen kwam Guido in aanraking met een georganiseerde calvinistische gemeente en voortreffelijke leiders: hier verkreeg hij een degelijke vorming.
In 1552 heeft hij het Engelse toevluchtsoord reeds verlaten en was hij op rondreis in de Zuidelijke Nederlanden om er het Calvinisme te verkondigen.
Van 1553 tot 1556 vertoefde hij meestal te Rijsel, waar een sterke gemeente door hem in het leven werd geroepen.
In deze periode - nl. in 1555 verscheen zijn: "Le bâton de la foy. Livre très utile á tous chrétiens, pour s'armer contra les ennemis de l'Evangile; et pour aussi connaître l'ancienneté de notre sainte foi".
Met deze publicatie beoogde hij - zoals de ondertitel het klaar aantoont - een praktisch doel: zijn geloofsgenoten een wapen in de hand geven om met goed gevolg de door de Roomsen bestreden artikelen te verdedigen.
"De Stok van het Geloof" was anderdeels door de auteur als antwoord bestemd op het Roomse opstel « Le bouclier de la foy » van Nicole Grenier, die er de verdediging in opnam van de Rooms-katholieke geloofsartikelen.
In 1556 bezocht Guido Frankfort en kwam er in contact met A. Lasco, vermoedelijk ook met Crespin en Calvijn, bij wie hij zich te Genève vervolmaakte in de theologie en de kans kreeg zich te bekwamen in het Grieks en het Hebreeuws. .
Teruggekeerd in de Nederlanden, trad hij in het huwelijk met Catherine Ramon, die ook gewonnen was voor het Calvinisme. Een eigenlijk huwelijksleven mochten ze niet kennen, daar de vervolgingen ze voortdurend tot scheiden verplichtte.
Guido was bedrijvig te Doornik, Rijsel en Valenciennnes en stelt de Geloofsbelijdenis op,. gekend onder de naam : « Confessio belgica », die, herhaalde malen herzien, ten slotte op de Nationale Synode van Dordrecht (1618-1619) officieel werd vastgelegd.
Opgemerkt door de inquisiteurs verliet hij opnieuw Doornik en bezocht Amiens, Dieppe en Sedan. Voortaan is Guido de Brès' activiteit veelzijdig geworden. Reizen in en correspondentie met het buitenland - Frankrijk, Duitsland en Zwitserland - beletten hem niet het onmogelijke in het werk te stellen om lutheranen met calvinisten te verzoenen. Helaas het hoogtij vierend exclusivisme was als een dam waartegen de Brès zijn poging te pletter liep.
Anderdeels ontpopte zich Guido als een calvinist van zijn tijd: zoals Carolus Regius en een Dathenus te Gent, Filips van Marnix van St.-Aldegonde en Willem van Oranje in het Brabantse en in het Noorden, liet hij in de Waalse gewesten zijn stem opgaan tegen het "herdoperse gevaar". Hier viel hij in het exclusivisme, dat hij jaren lang trachtte op te ruimen tussen luthersen en calvinisten ! "La Racine, source et fondement des Anabaptistes" werd geheel in deze zin ontwikkeld.
Gedurende de zomermaanden van 1566 verliet hij de Antwerpse gemeente - die een korte tijd onder zijn leiding stond - om het predikantschap waar te nemen te Valenciennes, waar sedert 19 Juni 1565 het Evangelie werd gepredikt door Pérégrin de la Grange, die amper 26 jaar oud was.
Valenciennes is in opzicht van Hervorming de gelijke van Antwerpen. De calvinisten wanen er zich de meesters van de stad. Aan die suprematie werd na de beeldstormerij een einde gesteld. De stad werd belegerd door Noircarmes, die op 22 Maart 1567 de stad in handen kreeg.
Guido de Brès kon zich met de la Grange nog enige tijd uit de handen van de vijand houden. Zij waren in de nacht met een touw langsheen de stadsmuur afgedaald. Doch te St. Amand werden ze verraden en naar Doornik gevoerd.
Na herhaalde verhoren werd hij naar Valenciennes overgebracht, waar hij op 31 Mei 1567 met Pérégrin de la Grange gehangen werd.
De naam van Guido de Brès is innig verbonden met de eerste bekendmaking van het Calvinisme in de Zuidelijke Nederlanden. De Noordelijke provinciën hebben zijn Confessio belgica overgenomen en als geloofsregel behouden. Ook zijn nagelaten brieven, geschreven in de gevangenis, verdienen de grootst mogelijke aandacht.
Terecht heeft Dr. W. F. Dankbaar in 1946 het volgende passus hieruit: "zijn geestelijk testament aan zijn Kerk" genoemd.

"Overigens mijn waarde broeders, mijn blijdschap en mijn kroon, weest sterk in de kracht van onze God. En weest niet als een riet, dat van alle winden wordt heen en weer bewogen, maar doorstaat met volharding de beproeving en het "examen" des Heeren, geworteld, sterk en standvastig zijnde. Indien gij wandelt in de vreeze Gods, zal Hij Zijn aangezicht tot u wenden en u bevrijden, uw vijanden - die de Zijne zijn - omverwerpend, en Hij zal u grootere vrijmoedigheid geven dan ooit om Hem te dienen".

Bron: De hervorming in de zuidelijke Nederlanden in de XVIe eeuw, blz. 178 t.e.m. 181


Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

Deze theoloog uit Duitsland heeft in België altijd veel aandacht gekregen.

→ lees meer

REY, Jean Max Georges (1902-1983)

Als zoon van Arnold Rey, predikant van de protestantse kerk van Luik en van Hélène Cérard, die uit een Luikse liberale familie stamt, zal Jean heel zijn leven een toegewijd liberaal en protestant zijn.

→ lees meer

Abraham Hans (1882-1939)

Hij werd geboren op 12 februari 1882 in dit huis als zevende kind van protestantseouders.

→ lees meer

Nicolaas de Jonge stichter van het Silo-werk (1845-1898)

De stichter van het Silo-werk, de stads- en landsevangelisatie, ds. N. de Jonge kan men typeren als: “Een geboren ‘evangelist’, een prediker van de ‘blijde boodschap’ zoals weinigen, een man wiens gehele leven opging in de verkondiging dat er een rijke Heiland is, bij wie arme zondaren behoud kunnen vinden, en die allen wil aannemen zonder onderscheid van naam, van kerkgenootschap, van leeftijd, van uitwendige levensomstandigheden, van ontwikkeling, van verleden”.

→ lees meer

Vincent van Gogh (1853-1890)

Het lijkt vreemd om Van Gogh in de Protestantse geschiedenis te vinden, maar toch hoort hij er in zijn vroege jaren in thuis.

→ lees meer

Leopold I (1790-1865)

Leopold I wordt op 16.12.1790 te Coburg geboren als achtste kind van graaf François van Saxen-Coburg-Saalfeld en door de hofpredikant, Dr. Schwartz, in de paleiskapel gedoopt.

→ lees meer

John Wesley (1703 - 1791)

John Wesley werd geboren op 17 juni 1703, vijftiende kind van Samuel Wesley, een predikant in het Engelse Epworth, en Suzanna Wesley, een strenge, maar vrome moeder.

→ lees meer

Filips van Marnix heer van Sint-Aldegonde (1540-1598)

Marnix was in die tijd een heel belangrijke figuur, zowel politiek, als literair. Zijn satirische en polemische teksten in Nederlands en Frans hadden een grote invloed. Hij had veelvuldige contacten met de humanisten. Hij kende Hebreeuws, Grieks en Latijn. Hij maakte dan ook een Psalmvertaling (die reeds in 1591 wordt herdrukt) en een bijbelvertaling. Hij overlijdt te Leiden op 15 december 1598. Hij deed zijn lijfspreuk “Repos ailleurs” duidelijk alle eer aan.

→ lees meer

Guido de Brès(1522-1567)

In 1522 te Bergen (Henegouwen) uit katholieke ouders geboren, werd Guido als zoon van een verver in hetzelfde ambacht opgeleid met zijn broer Christoffel.
Door de gesprekken op het atelier, door de reformatorische geschriften, door de keizerlijke plakkaten kwamen deze jonge mannen in contact met de calvinistische leer.

→ lees meer

Johannes Calvijn (1509-1564)

Jean Cauvin (verlatiniseerd tot Johannes Calvinus > Calvijn) wordt op 10 juli 1509 geboren.

→ lees meer

Keizer Karel en Gent (1500-1558)

Op 24 februari 1500 werd in het Prinsenhof te Gent een prins geboren, die als Karel werd gedoopt. Later regeerde hij als Karel V, en vanaf 1520, als Keizer Karel over de Westerse wereld.

→ lees meer

Menno Simons, vader van de mennonieten (1496-1561)

In 1996 werd de 500ste verjaardag van Menno Simons’ geboorte herdacht. Wie was toch deze bijzondere reformator die tot op heden navolgers heeft? Met dit artikel willen we een korte schets van het leven en denken van de vader van de mennonieten maken.

→ lees meer

William Tyndale (1494 - 1536)

Waar en wanneer William Tyndale werd geboren, is niet met zekerheid te zeggen. Men is het er in het algemeen over eens dat hij in 1494 in het graafschap Gloucestershire het levenslicht zag en in het dorpje Stinchcombe zijn prille jeugd doorbracht.

→ lees meer

Ulrich Zwingli (1484-1531)

Ulrich Zwingli krijgt vooral de leiding in Zwitserland. Dit land werd in een hechtere bond (eedgenootschap) verenigd op raad van de kluizenaar Nikolaas van der Flüe (1418). Een nieuw perspectief werd hiervoor geopend door de daad van Zwingli.

→ lees meer

Maarten Luther (1483-1546)

De ideeën van Maarten Luther, Augustijner monnik te Wittenberg werden middels de (toen nog revolutionair nieuwe) boekdrukkunst en de inwendige correspondentie tussen de verschillende kloosters van zijn orde razendsnel over heel West-Europa verspreid. Mede hierdoor was hem een ander lot beschoren dan bijv. Hus of Wiclif. De heersende kerk heeft deze ‘ketterij’ niet de kop in kunnen drukken. Het uiteindelijke gevolg was een substantiële scheuring in de christelijke kerk van het Westen (NB: In de oosterse Kerk was er geen voedingsbodem voor de gedachten van Luther en de reformatie, omdat deze Kerk in totaal andere begrippen, gedachten en gevoelens haar kerk zijn en geloof beleefde dan de Westerse Kerk) Luther heeft nooit een kerkscheuring beoogd, enkel een ‘reformatie’, een ‘hervorming’, een ‘herbronning’ van de hele kerk. Een kort historisch overzicht van zijn loopbaan moge dit aantonen.

→ lees meer

Hugenoten en het hugenotenkruis

In de 16e eeuw ontstond in navolging van Calvijn in Frankrijk een gereformeerd protestantse stroming. De aanhangers van deze kerkelijke leer kregen de naam Hugenoten.

→ lees meer

Feiten uit het Belgische Protestantisme

Overzicht van feiten uit de geschiedenis van het Belgische Protestantisme (1839 - 1992)

→ lees meer

Onstaan VPKB (Verenigde Protestantse Kerk in België)

Deze historische aantekeningen hebben tot doel een summiere kennismaking met de drie kerkverbanden, die bij de zeven jaar durende éénheidsbesprekingen betrokken waren en hoe deze geleid hebben tot de totstandkoming van die verenigde kerk.

→ lees meer

De geschiedenis van de Kerk tot de Reformatie

In dit artikel vindt u een beknopt overzicht overzicht van de hele Protestantse geschiedenis.

→ lees meer
450 jaar Nederlandse Geloofsbelijdenis

450 jaar Nederlandse Geloofsbelijdenis

Op 27 en 28 november vond er een bijzonder symposium plaats in Brussel. Centraal stond de Confessio Belgica (ook wel Nederlandse Geloofsbelijdenis). Het leven van de opsteller, Guido de Brès, werd belicht, zijn geschrift in die dagen en in de betekenis die wij er nog steeds aan hechten. Ook een nieuw boek over Guido de Brès werd gepresenteerd.

→ lees meer
Doopsgezind jubileumjaar 2011

Doopsgezind jubileumjaar 2011

Voor de Nederlandse doopsgezinden is 2011 bijzonder feestelijk. Met gepaste trots staan zij stil bij het feit dat de doopsgezinde Anne Zernike de eerste vrouwelijke predikant werd, honderd jaar geleden.
Zij vieren dat het tweehonderd jaar is geleden dat de doopsgezinde gemeenten werden verenigd in de Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS), een verbond, geen synode. Verder herdenken zij dat het Doopsgezind Seminarium, de universitaire predikanten-opleiding, tweehonderdvijfenzeventig jaar geleden werd opgericht en ten slotte schenken zij aandacht aan de 450e sterfdag van Menno Simons, hun geestelijke vader – 2011 jubileumjaar!

→ lees meer
Tussen behouden en vernieuwen

Tussen behouden en vernieuwen

Een notitie over Bijbelvertalen in historisch en oecumenisch perspectief, door dr. Guy Liagre

→ lees meer
Melanchton belangrijke binder in de Reformatie

Melanchton belangrijke binder in de Reformatie

In 2010 is het 450 jaar geleden dat Melanchton stierf in Wittenberg.

→ lees meer
Europa, de publieke ruimte en datgene wat ontbreekt

Europa, de publieke ruimte en datgene wat ontbreekt

België is EU-voorzitter én levert de eerste president van Europa. Een protestantse blik op Europa ...

→ lees meer

Terug naar boven
Verenigde Protestantse Kerk in België
Brogniezstraat, 44
B, 1070 Brussel
T: 02 511 44 71
Neem contact op

Franstalige versie: epub.be