Protestantse Kerken België | Feiten uit het Belgische Protestantisme

Huis van het Protestantisme |  contact |  organigram

Feiten uit het Belgische Protestantisme

Overzicht van feiten uit de geschiedenis van het Belgische Protestantisme (1839 - 1992)

1839
Stichting op 23 april van de Bond van Protestants-Evangelische Kerken van het Koninkrijk België en oprichting van de Synode.
Verkiezing van ds. Frederie ROEDIGER tot voorzitter van de Synode van de Bond van Protestants-Evangelische Kerken van het Koninkrijk België.
Goedkeuring van de stichting van de Bond van Protestants-Evangelische Kerken van het Koninkrijk België door koning Leopold I.
1840
Verkiezing van ds. François de FAYE tot voorzitter van de Synode van de Bond van Protestants-Evangelische Kerken van het Koninkrijk België.
1841
Verkiezing van ds. Chrétien-Henri VENT tot voorzitter van de Synode van de Bond van Protestants-Evangelische Kerken van het Koninkrijk België.
1842
Toepassing van het nieuwe reglement van de Union pour I'oeuvre de 1'évangéIisation de la Belgique, lichaam dat voorlopig het Belgische Evangelische Genootschap verving.
1843
Vertrek naar Genève voor zijn studies van Hector CORNET-AUQUIER, eerste Belg licentiaat in de protestantse godgeleerdheid van de XlXde eeuw.
1844
Verschijning van het tijdschrift Le Glaneur missionnaire.
Stichting van het Synodaal Evangelisatiecomité.
Verkiezing van ds. François de FAYE tot voorzitter van de Synode van de Bond van Protestants-Evangelische Kerken van het Koninkrijk België.
Benoeming van ds. Chrétien-Henri VENT tot inspecteur generaal van de openbare scholen van de protestantse geloofsovertuiging.
1845
Voorstel tot oprichting van een Bond van kerken van de evangelische geloofsovertuiging in België.
1846
Overlijden van Jacques ENGLER, eerste Belgische senator van protestantse huize.
1847
Verkiezing van markgraaf Adolphe d'AOUST tot erevoorzitter van het Belgische Evangelische Genootschap.
1848
Aannemen van de Confessio Belgica door het Belgische Evangelische Genootschap.
1849
Omvorming van het Belgische Evangelische Genootschap tot Belgische Christelijke Zendingskerk.
Verkiezing van ds. Ernest VENT tot voorzitter van de Synode van de Bond van Protestants-Evangelische Kerken van het Koninkrijk België.
1850
Verschijning van de tijdschriften L'Union, revue religieuse en L e Chrétien belge.
Erkenning van de Kerk te Charleroi bij Koninklijk Besluit.
Ingebruikneming van de Protestantse kerk te Leers-Fosteau.
1851
Bouwen van de kerk te Charleroi op de Place verte en van de kerk te Brussel in de Belliardstraat.
1852
Overgang van de protestantse Kerk te La Bouverie van de Belgische Christelijke Zendingskerk tot de Bond van Protestants-Evangelische Kerken van België.
1853
Stichting van de Union Chrétienne de Jeunes Gens de Bruxelles.
Benoeming van ds. F.G. BECKER tot aalmoezenier van koning Leopold I.
1854
Erkenning van de Brusselse kerk op het Sint-Katelijneplein.
1855
Belgische deelname (Joseph KESSKER) aan de stichting van de Wereldbond van Christelijke Jonge Mannen Verenigingen te Parijs.
1856
Erkenning van de kerk te La Bouverie.
Na archiefopzoekingen te Brussel laat J.L. MOTLEY zijn The Rise of the Dutch Republic verschijnen.
1857
Controverse tussen ds. Léonard ANET en E.H. COMBALOT n.a.v. zijn spreekbeurten over de Bijbel te Sint-Goedele.
1858
Oprichting van de Nationale Bond van Christelijke Jonge Mannen Verenigingen van België.
1859
Stichting van de Christelijke Jonge Mannen Vereniging van Brussel.
Deelname van twee Belgische studenten in de godgeleerdheid, Jean-François KOEUNE en Henri-Thomas WAUTIER aan de eerste internationale hulpploeg voor militaire gekwetsten in Noord-Italië.
1860
Stichting van de Christelijke Jonge Mannen Vereniging te Maria-Horebeke.
1861
Ingebruikneming van de Protestantse kapel te Kortrijk.
1862
Verschijning van De Vlaamsche Evangeliebode.
1863
Verschijning van Les Gueux de mer et la prise de la Brielle door J.J. ALTMEYER.
1864
Stichting van een hulpkas voor wezen door Auguste-Calixte ISEBAERT.
1865
Protestantse rouwdienst bij de begrafenis van koning Leopold I in aanwezigheid van de protestantse en anglicaanse predikantenkorpsen van België.
Stichting van de Union Chrétienne de Jeunes Filles te Nessonvaux.
1866
Derde eeuwfeest van het Eedverbond der Edelen.
1867
Omvorming van L'Union, revue religieuse in L'Union protestante de la foi chrétienne avec la liberté en Belgique, Revue religieuze mensuelle.
Verkiezing van ds. Sebastien SPOERLEIN tot voorzitter van de Synode van de Bond van Protestants-Evangelische Kerken van België.
1868
Erkenning van de kerk te Seraing-Centre als wijkgemeente van de Kerk te Luik.
1869
Verschijning van La légende et les aventures héroïques, joyeuses et glorieuses d'Ulenspiegel et de Lamme Goedzak au pays de Flandres et ailleurs door Charles De COSTER.
1870
Actie van ds. L. ANET tegen de opsluiting van Britse minderjarige meisjes in de Brusselse bordelen.
1871
Erkenning van de Kerk van Seraing-Centre als onafhankelijke gemeente.
1872
Ingebruikneming van de nieuwe kerk te Maria-Horebeke.
1873
Opening van een protestants weeshuis te Ukkel.
1874
Begin van het evangelisatiewerk door ds. Nicolaas de JONGE.
1875
Opening van de 1ste Vlaamsche Opleidingsschool te Brussel.
Verschijning van Histoire des trente premières années de la Société évangélique belge ou Eglise chrétienne missionnaire belge door ds. Léonard ANET.
Verschijning van Le Protestantisme et le Catholicisme dans leurs rapports avec la liberté et la prospérité des peuples Etude d'économie sociale door Emile de LAVELEYE.
1876
Verkiezing van ds. Emile ROCHEDIEU tot voorzitter van de Synode van de Bond van Protestants-Evangelische Kerken van België.
Derde eeuwfeest van de Pacificatie van Gent.
1877
Overlijden van dr. Martin SCHOENFELD, geneesheer, lid van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde, lid van de Raad van Beheer van de Belgische Christelijke Zendingskerk.
1878
Doop van Henriette Virginie TANT, eerste protestants kind te Roeselare na de Hervorming.
1879
Erkenning van de Kerk Kortrijk-Roeselare.
Evangelisatiewerk door Vincent van GOGH in de Borinage ondernomen.
1880
Stichting van de Stads- en Landsevangelisatievereniging Silo als gevolg van de evangelisatie op de Nationale Tentoonstelling te Brussel.
Publicatie van Code protestant des Eglises évangéliques de Belgique door G. OPPELT.
1881
Aanvang van de werkzaamheid van de Militaire Commissie van de Christelijke Jonge Mannen Verenigingen ten voordeel van jonge mannen onder de wapens.
Oprichting van de Eglise libérale de Bruxelles.
Oprichting van de Société de moralité publique de Belgique.
1882
Opening te Elsene van de Refuge, tehuis voor gewezen prostituees.
Opening van de Vlaamsche Opleidingsschool met internaat te Etterbeek.
Verdrinking van Samuel DOUTREBANDE, Emile HOYOIS, Achille LAVALLEZ, Oswald en Théodore PERREGAUX, studenten in de protestantse godgeleerdheid in het meer van Genève.
1883
Verkiezing van ds. Kennedy ANET tot secretaris-generaal van de Belgische Christelijke Zendingskerk.
1884
Geloofsbelijdenis van 12 leden van de Kerk te Brussel-Laken op Pinksteren.
1885
Plaatsen van de gedenkplaat van het Geuzenfeestmaal (6 april 1566) in de Karmelietenstraat te Brussel.
1886
Stichting van de Société pastorale de Bruxelles.
1887
Herdenking van het vijftigjarig bestaan van de Belgische Christelijke Zendingskerk.
1888
Erkenning van de Foyer de l'Ame te Brussel.
1889
Herdenking van het vijftigjarig bestaan van de Synode van de Bond van Protestants-Evangelische Kerken van België en publicatie van het Jubileumboek.
1890
Inhuldiging te Brussel van de Kleine Zavel waar 8 van de 12 standbeelden een personage voorstellen die aanknoping had met de Hervorming.
1891
Begin van het ambt van ds. Arnold REY te Luik
1892
Ingebruikneming te Courcelles van het eerste tehuis van de Christelijke Jonge Mannen Verenigingen in België.
1893
Ingebruikneming van het geheelonthouderscafé L'Emulation in de Collegestraat te Verviers.
1894
Stichting van de Gereformeerde Kerk te Brussel.
Inhuldiging van het monument van Charles De COSTER en van zijn helden Tijl UILENSPIEGEL en Nele te Elsene.
1895
Verkiezing van ds. Paul ROCHEDIEU tot voorzitter van de Synode van de Bond van Protestants-Evangelische Kerken van België.
1896
Beslissing van de Synode te Middelburg de autonomie van de Gereformeerde Kerk te Brussel te verlenen.
1897
Inwijding van de kerk te Petit-Wasmes.
1898
Inwijding van de kerk te Cuesmes.
Inhuldiging van het centraal gebouw van de Christelijke Jonge Mannen Vereniging te Brussel.
1899
Afscheid van ds. G. POINSOT na een ambtsperiode van 56 jaar.
Stichting van de Gereformeerde Kerk te Antwerpen.
1900
Opening van de 2de Vlaamsche Opleidingsschool te Brussel.
1901
Vestiging van de Gereformeerde Kerk op de Nieuwe Graanmarkt 5, te Brussel.
1902
Erkenning van de Kerk te Petit-Wasmes.
Oprichting van de Christelijke Studenten Vereniging.
1903
Aankoop van een pand in de Bloemistenstraat te Kortrijk voor de bouw van een protestantse kerk.
1904
Stichting van de Vereniging voor de Geschiedenis van het Belgisch Protestantisme.
1905
Installatie van het WALCKIER orgel in de Protestantse Kerk van de Lange Winkelstraat te Antwerpen.
1906
Oprichting van het werk van Protestantse Diaconessen in België.
1907
Overheveling van de 2de Vlaamsche Opleidingsschool van Brussel naar Vilvoorde.
1908
Toetreding van de Schotse Kerk Saint Andrew's te Brussel tot de Synode van de Bond van Protestants-Evangelische Kerken van België.
1909
Bezoek te Brussel en te Charleroi van 600 leden van de Wor1d Brotherhood Movement in aanwezigheid van Emile VANDERVELDE en Kamiel RUYSMANS.
Vertrek van Henri LAMBOTTE, de eerste Belgische Protestantse Zendeling in Kongo.
1910
Oprichting van de Belgische Vereniging voor Protestantse Zending in Kongo.
Erkenning van de Church of Scotland te Brussel.
1911
Bespreking tussen de Trinitarian Bible Society en het Gemeentebestuur te Vilvoorde over het oprichten van een standbeeld van TYNDALE.
1912
Rekwest gezonden door het Nationaal Comité van de Christelijke Jonge Mannen Verenigingen naar de Minister van Oorlog voor de oprichting van een protestants legeraalmoezenierschap.
Opening van het eerste Tehuis voor Belgische diaconessen.
1913
Inhuldiging te Vilvoorde van het monument ter nagedachtenis van William TYNDALE, de Bijbelvertaler in het Engels.
1914
Benoeming van de eerste protestantse legeraalmoezeniers.
Erkenning van de Kerk te Brussel-Laken.
Verkiezing van ds. Aloys GAUTIER tot secretaris-generaal van de Belgische Christelijke Zendingskerk.
1915
Stichting van het Protestants Legeraalmoezenierschap.
Opening te Poperinge van Talbot House door aalmoezenier P. CLAYTON, voorspel van de stichting van de wereldwijde christelijke vereniging TOCH.
Reeks van 105 toespraken ten voordele van België door Julia HORTA CARLSSON in Scandinavië gehouden.
1916
Deportatie naar Gütersloh van professor Paul FREDERICQ, kerkenraadslid van de gemeente te Gent.
1917
Terechtstelling door de Duitsers van Willy ERNST te Charleroi.
Protest van ds. Paul ROCHEDIEU, de voorzitter van de Synode van de Bond van Protestants-Evangelische Kerken van België aan Gouverneur-generaal von BISSING tegen de deportatie van arbeiders.
1918
Audiëntie verleend door koning ALBERT aan dr. C.S. MACFARLAND, algemeen-secretaris van de Federal Council of the Christian Churches van de V.S.A. die het Belgisch front naderhand bezoekt.
1919
Bezoek van koning Albert I aan het Y.M.C.A. Tehuis in de Nieuwstraat te Brussel, het grootste tehuis voor militairen ter wereld.
Benoeming van Max-Léo GERARD tot secretaris van koning ALBERT.
1920
Stichting van het Comité van de Belgische Protestantenbond.
Opening van de middelbare school Les Marronniers te Ukkel door de Methodistische Zending.
1921
Vertrek van J. HONORE en A. LESTRADE, de eerste Belgische Protestantse zendelingen naar Rwanda.
Opening van de 3de Vlaamsche Opleidingsschool te Geraardsbergen..
Verhuizing van de kantoren van de Belgische Christelijke Zendingskerk naar het gebouw van de Methodistische Zending te Elsene.
1922
Toetreding van de Kerk van Eupen en wijkgemeenten tot de Synode van Protestants-Evangelische Kerken van België.
1923
Stichting van de Federatie van Protestantse Kerken van België.
Belgische deelname (Karel BLOMMAERT, Felix CHRISPEELS Paul PERRET, Laurent FOLLET, Theophilus KERREMANS, Jean KNECHT, Jacob PIJL en Jan W. SCHUTTE) aan de Wereldconferentie van de Christelijke Jonge Mannen Verenigingen over Jongenswerk te Pörtschach (Oostenrijk).
1924
Herdenking van de stichting van Novum Belgium te New-York.
Begin van de Gereformeerde Kerk te Gent.
Begin van de Gereformeerde Kerk te Denderleeuw.
1925
Aanvang van het protestants godsdienstonderwijs op de Koninklijke Athenea te Antwerpen, Gent en Luik.
Begin van de Gereformeerde Kerk te Mechelen.
1926
Verkiezing van ds. Emile HOYOIS tot secretaris-generaal van de Belgische Christelijke Zendingskerk.
1927
Eeuwfeest van de bouw van de Protestantse Kerk te Dour.
1928
Inwijding van een nieuw gebouw voor de Gereformeerde Kerk te Brussel.
1929
Aanvang van het protestants godsdienstonderwijs op de Middelbare school te Pâturages.
1930
Eeuwfeestviering van België's Onafhankelijkheid door de Protestantse Kerken.
1931
Aanvang van het protestants godsdienstonderwijs op de Normaalschool te Laken.
1932
Armoede en hongersnood bij de mijnwerkers in de Borinage vanwege de stakingen.
Verkiezing van ds. Arnold REY tot voorzitter van de Synode van de Bond van Protestants-Evangelische Kerken van België.
1933
Toespraak van ds. Matthieu SCHYNS op de manifestatie tegen de vervolging van Joden in Duitsland in de Magdalenazaal te Brussel.
1934
Erkenning van de Kerk te Haine-Saint-Paul-Jolimont.
Rouwdienst ter nagedachtenis van koning ALBERT in verschillende kerken.
Audiëntie verleend door koning LEOPOLD III aan dr. John R. MOTT, voorzitter van de Internationale Zendingsraad die hem een verslag aanbiedt over de toestand van de Protestantse Zendingsgenootschappen in Belgisch Kongo.
1935
Rouwdienst ter nagedachtenis van koningin ASTRID in verschillende Kerken.
1936
Inhuldiging van het Tehuis Becker te Elsene.
1937
100ste zitting van de Synode van de Protestants-Evangelische Kerken van België te Dour.
Herdenking van het honderdjarig bestaan van het Belgische Evangelische Genootschap.
1938
Oprichting van het Protestants Comité voor hulp aan slachtoffers van de vervolgingen van de Bekennende Kerk en het antisemitisme in Duitsland.
Verkiezing van ds. François BUSE, tot voorzitter van de Synode van de Bond van Protestants-Evangelische Kerken van België.
1939
Herdenking van het honderdjarig bestaan van de Synode van de Protestants-Evangelische Kerken van België op een academische zitting in het Paleis van Schone Kunsten te Brussel.
Aanwezigheid van een "Protestantse praam" op de Wereldwatertentoonstelling te Luik
Belgische deelname (Elisabeth BLOMMAERT, Paul de WILDE, Arthur DRALANS, Charlotte HALEWYCK de HEUSCH, Henk HANS, Edouard HOYOIS, Pierre MAHILLON, Eugène PORRET, Henri RICHELLE, Henri ROMAIN, Jacques ROSSEELS, Ydo van der SCHOOT, Caty van GRIETHUYSEN, Aline en Wilfred van de WALLE, Louis WAUTIER en Anna WILLEMS) aan de Wereldconferentie voor Christelijke Jeugd Christus Victor te Amsterdam.
1940
Aanmoedigingsboodschap van de Federatie van Protestantse Kerken van België aan de protestantse bevolking.
Verwoesting door bombardement van de protestantse kerkgebouwen te Luik, Namen, Doornik en Kortrijk.
Piloot Officier James Charles KIRKPATRICK sneuvelt tijdens de Battle of Britain.
Opsluiting van Jacques OCHS in het concentratiekamp te Breendonck.
1941
Schorsing van de Engelstalige diensten in de Wesley Church te Elsene.
Heimelijk onderdak aan Joodse kinderen in het Tehuis voor Kinderen te Ukkel.
Ds. Matthieu SCHYNS vertrouwt de 1ste geallieerde vliegenier aan één van zijn gemeenteleden Mevr. Anne BRUSSELMANS-MAGNEE toe; zij zal 176 levens redden.
Verkiezing van ds. Robert du PASQUIER tot voorzitter van de Synodale Raad van de Belgische Christelijke Zendingskerk.
Begin van het ambt van Josué HONORE als 1ste protestantse legeraalmoezenier van de Openbare Weermacht in Belgisch Kongo.
Herdenkingsdiensten voor Baden-Powell en Paul Hymans ingericht in de Eglise du Musée.
1942
Oprichting van de colleges protestantse godgeleerdheid te Elsene op initiatief van ds. Matthieu SCHYNS.
Stichting van de Chorale protestante de Bruxelles door ds. Fritz HOYOIS.
Benoeming van Hildegonda DE HAAN tot vrouwelijk hulpprediker te Antwerpen.
Verkiezing van ds. Matthieu SCHYNS tot voorzitter van de Synode van de Bond van Protestants-Evangelische Kerken van België.
1943
Omvorming van het Vakantiehuis van de Christelijke Jonge Mannen Verenigingen. In een Tehuis voor 500 zieke kinderen met verberging van 30 jonge joodse medeburgers.
Overlijden in dienst van Paul HAMELRYCK, Protestant, legeraalmoezenier van de Belgian Motorized Congo Brigade.
Protest van de Federatie van Protestantse Kerken van België tegen de deportatie aan de Militaire Gouverneur voor België en Noord-Frankijk. overhandigd.
Vergeefse tussenkomst van ds. M. SCHYNS om de genade van zijn gemeentelid John Adolphe ROBERTS-JONES die ter dood veroordeeld was te bekomen.
1944
Vergeefse tussenkomst van ds. R. DU PASQUIER om de genade van ds. Henri VAN OEST te bekomen.
Aanhouding van ds. A.G.B. ten KATE wegens weerstandswerkzaamheden.
Belgische deelname (Carlo FRANCOIS zo-even uit België ontsnapt) aan de herdenkingsdienst gehouden in de Saint-Paul kathedraal te Londen naar aanleiding van het eeuwfeest van de stichting van de Londense Christelijke Jonge Mannen Vereniging
Binnenrukken van de PIRON Brigade in België te Rongy langs de Sentier des Gueux.
1945
Overlijden van ds. H. VAN OEST in de gevangenis te Siegburg.
Terugkeer van de krijgsgevangenen en van de weggevoerden uit Duitsland.
Overlijden van ettelijke gemeenteleden in de concentratiekampen.
Terugkeer van de Protestantse Kerken van de Oost Kantons in de Bond van Protestants-Evangelische Kerken van België.
1946
Overhandiging van een erkentelijkheidsmedaille aan 480 Belgen, gewezen krijgsgevangenen voor bewezen diensten aan hun medegevangenen met materiaal geschonken door de Christelijke Jonge Mannen Verenigingen.
Oprichting van het Protestants Legeraalmoezenierschap bij de Openbare Weermacht in Belgisch Congo.
1947
Belgische deelname aan de Wereldconferentie voor Christelijke Jeugd te Oslo.
Verkiezing van ds. Pierre FAVRE tot voorzitter van de Synodale Raad van de Belgische Christelijke Zendingskerk.
Vertrek naar Kongo van ds. Marius MICHOTTE, ds. Herman QUENON en ds. René VERLAINE als protestantse legeraalmoezeniers voor de Openbare Weermacht.
1948
Inhuldiging van de Tehuizen La Bienvenue te Blaugies en Bon Accueil te Elouges.
De Bond van de Protestants-Evangelische Kerken van België en de Belgische Christelijke Zendingskerk nemen deel aan de stichting van de Wereldraad van Kerken in Amsterdam.
1949
Verkiezing van ds. Emile JEQUIER tot voorzitter van de Synodale Raad van de Belgische Christelijke Zendingskerk.
1950
Begin van de evangelisatie te Rixensart.
1951
Synodezitting van de Bond van Protestants-Evangelische Kerken van België voor het eerst in de Oost Kantons.
1952
Begin van de Gereformeerde Kerk te Boechout.
1953
Benoeming van Frederica A. W. van 't LAND tot jeugdpredikante te Gent.
Erkenning van de Kerk te Brugge.
1954
Verkiezing van ds. Edouard PICHAL tot voorzitter van de Synode van de Bond van Protestants-Evangelische Kerken van België
Terugplaatsen van de gemeenten van Neu-Moresnet en Malmedy-Sankt-Vith onder de hoede van de kerk te Eupen.
Verkiezing van ds. David Louis ZORN tot voorzitter van de Synodale Raad van de Belgische Christelijke Zendingskerk.
1955
Talrijke Belgische delegaties op de Conferenties voor het Eeuwfeest van de Wereldbond van de Christelijke Jonge Mannen Verenigingen te Parijs.
Eeuwfeest van de Friedenskirche te Eupen.
1956
Stichting van de Société Calviniste de Belgique.
1957
Omvorming van de Bond van Protestants-Evangelische Kerken van België tot de Protestants-Evangelische Kerk van België.
1958
Protestants Paviljoen op de Wereldtentoonstelling te Brussel.
Stichting van de Eglise Protestante du Katanga.
Uitstraling van de eerste protestantse televisie-uitzendingen.
Oprichting van het Protestants Legeraalmoezenierschap bij de Belgische Strijdkrachten in Belgisch Kongo.
Eeuwfeest van de Nationale Bond van Christelijke Jonge Mannen Verenigingen van België.
Audiëntie verleend door koning BOUDEWIJN aan dr. Charles SHERMAN, voorzitter van de Wereldbond van Christelijke Jonge Mannen Verenigingen.
1959
Toekenning van volle onafhankelijkheid aan de eerste Nationale Synode van de Eglise Presbytérienne au Rwanda.
Opname van het ambt van secretaris-generaal voor Congo in de Synode van de Protestants-Evangelische Kerk van België; benoeming van ds. Henri DE WORM in deze functie.
Fusie van de Stads- en Landsevangelisatie Vereniging Stads- en Landsevangelisatie Vereniging Silo met de Protestants-Evangelische Kerk van België.
Madeleine RALLER, 1ste Belgische licentiate in de protestantse godgeleerdheid op de Universitaire Faculteit voor Protestante Godgeleerdheid te Brussel.
1960
Erkenning van de Kerk te Malmedy.
Oprichting van het Protestants Legeraalmoezenierschap bij de Katangese Strijdkrachten.
1961
Eerste Nederlandstalige televisie-avondmaalsdienst uitgestraald in Europa vanuit de Gereformeerde Kerk te Brussel.
1962
Eurovisie-uitzending van de herdenking van het 4de eeuwfeest van de Confessio Belgica vanuit de Schotse Kerk te Elsene.
Erkenning van de Kerk te Cuesmes.
1963
Officiële erkenning van de titels van de licentie en het doctoraat in protestantse godgeleerdheid toegekend aan de Universitaire Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid te Brussel.
Erkenning van de Kerken te Aalst, Baudour, Chimay, Hasselt en Elsene
Toetreding van de Lutherse Kerk te Brussel tot de Synode van Protestants-Evangelische Kerk van België.
J.B. BOKELEALE, 1ste Zaïrese licentiaat in de Protestantse godgeleerdheid op de Universitaire Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid te Brussel.
1964
Oprichting van het Verbindingscomité tussen de Protestants-Evangelische Kerk van België en de Jaarlijkse Conferentie van de Methodistische Kerk van België.
Erkenning van de Kerken te Ukkel, Waver, Dendermonde, Leuven en Mechelen-Noord.
Stichting van de inspectie Protestants Godsdienstonderwijs voor het lager onderwijs.
Verkiezing van ds. Wifred HOYOIS tot voorzitter van de Synodale Raad van de Belgische Christelijke Zendingskerk.
1965
Erkenning van de Kerk te Diest.
Stichting van het Aalmoezenierschap voor Buitenlandse studenten.
1966
Vierde eeuwfeest van het Eedverbond der Edelen.
1967
Erkenning van de Kerk te Brasschaat.
1ste Rassemblement des Gueux te Sugny.
1968
Erkenning van de Kerken te Eigenbrakel, Ghlin, leper en Ronse.
1969
Fusie van de Protestants-Evangelische Kerk van België en de Jaarlijkse Conferentie van de Methodistische Kerk van België en stichting van de Protestantse Kerk van België.
Verkiezing van dr. André J. PIETERS tot voorzitter van de Synode van de Protestantse Kerk van België en van Edouard PICHAL en William G. THONGER tot ere-medevoorzitters van de Synode van de Protestantse Kerk van België.
Audiëntie verleend door koning BOUDEWIJN aan dr. A. J. PIETERS die een gouden Geuzenpenning aan de vorst overhandigt.
Naamsverandering van de Belgische Christelijke Zendingskerk in Hervormde Kerk van België.
Oprichting van het Jean MEYHOFFER Fonds op de Universitaire Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid te Brussel.
Oprichting van het Protestants persagentschap BELPRO.
1970
Erkenning van de Kerken te Vilvoorde en Luik-Rédemption.
Uittreding van de Lutherse Kerk te Brussel uit de Synode van de Protestantse Kerk van België.
Inhuldiging van het nieuwe kerkgebouw met nevenlokalen op de Nieuwe Graanmarkt te Brussel.
1971
Deelname van Koning BOUDEWIJN aan de zondagsdienst in de Koninklijke Kapel te Brussel.
Erkenning van de Kerken te Aat, Boechout, Komen en Knokke-Heist.
Eerste doctorstitel toegekend door de Universitaire Faculteit voor Godgeleerdheid te Brussel (Lukas De VRIES).
Stichting van het Aalmoezenierschap voor Zaïrese zeelui te Antwerpen.
Verklaring van wederzijdse dooperkenning tussen de Protestantse Kerken en de Rooms-katholieke Kerk.
1972
Erkenning van de Kerk te Turnhout.
1973
Oecumenische dienst in de Sint-Michielkathedraal t.g.v. de uitbreiding van de Europese Gemeenschappen.
Erkenning van de Kerken te Denderleeuw en Ecaussinnes d'Enghien.
1974
Erkenning van de Kerk te Nijvel.
Benoeming te Brugge van ds. Geertruida SCHOUTEN als eerste gemeentepredikante in Vlaams België.
1975
Erkenning van de Kerken te Charleroi, Mechelen-Zuid en Bergen-Centrum.
1976
Erkenning van de Kerk te Antwerpen-Zuid.
Herdenking van het 4de eeuwfeest van de Pacificatie van Gent met colloquium, tentoonstelling en oecumenische dienst.
1977
Erkenning van de Kerken te Watermaal- Bosvoorde-Oudergem, Watermaal-Bosvoorde, American Protestant Church of Brussels, van Marchienne-au-Pont en Marcinelle.
1978
Erkenning van de Kerken te Farciennes en te Frameries.
Meertalige en plurimediadienst t.g.v. de oprichting van de Verenigde Protestantse Kerk in België; Eglise Protestante Unie de Belgique; Vereinigte Protestantische Kirche in Belgien; United Protestant Church of Belgium in het Congrespaleis te Brussel.
1979
Bevestiging van het besluit van de Synode van de Verenigde Protestantse Kerk in België -Eglise Protestante Unie de Belgique de vrouw tot het ambt toe te laten.
Erkenning van de Kerken te Antwerpen-Oost, Gent-Noord, Jemappes en Quaregnon.
Begin van het evangelisatiewerk te Leopoldsburg.
1980
Erkenning van de Kerk te Oostende.
1981
Erkenning van de Guido de Brèskerk te Brussel.
1982
Indiensttreding op de Nationale Luchthaven te Zaventem van ds. Patricia FORCEVILLE, de 1ste vrouwelijke luchthavenaalmoezenier ter wereld.
1983
Erkenning van de Kerk te Brussel-Botanique.
Toetreding van de Lutherse Kerk te Aarlen tot de Verenigde Protestantse Kerk in België.
1984
Herdenking van de uitzwerming van de Hervormde Academie van Gent in 1584 op een academische zitting op het Pand te Gent met uitreiking van eredoctoraten in de protestantse godgeleerdheid aan Léon-E. HALKIN, Fritz HOYOIS, Milan OPOCENSKY en Pauline WEBB door de Universitaire Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid te Brussel
Erkenning van de Kerk te Seraing-Lize.
1985
Erkenning van de Kerk te Clabecq.
Verkiezing van ds. Martin J. BEUKENHORST tot voorzitter van de Synodale Raad van de Verenigde Protestantse Kerk in België.
1986
Erkenning van de Kerken te La Louvière en te Namen.
Oprichting van het Volwassenvormingswerk van de Verenigde Protestantse Kerk in België
1987
Oprichting van het Aalmoezenierschap voor het Diplomatieke Korps en benoeming van ds. Alastair J. SCOUGAL tot dit ambt.
1988
Inhuldiging van de Belgisch-Britsche Royal Air Force kerkramen de Basiliek te Koekelberg door opperaalmoezenier M. Van den STEENE en ds. C. C. MacNEILL in aanwezigheid van koning BOUDEWIJN.
Benoeming van Michèle BOUQUELON als eerste gemeentepredikante in Franstalig België
1989
Plechtige dankdienst in de gerestaureerde Koninklijke Kapel te Brussel.
Academische zitting in het Egmontpaleis in aanwezigheid van Prins FILIP voor de uitroeping van de Zweedse diplomaat Raoul WALLENBERG tot eredoctor in de Protestantse Godgeleerdheid door de Universitaire Faculteit voor Godgeleerdheid te Brussel.
Inhuldiging van het Abraham Hansmuseum te Maria-Horebeke.
Erkenning van de Kerken te Aarlen en te Geraardsbergen.
1990
Bezoek van Koning BOUDEWIJN op de Tentoonstelling Van Leopold I tot Jean Rey, de protestanten in België van 1839 tot 1989 in de Nassaukapel van de Koninklijke Bibliotheek Albert I te Brussel.
1991
Inhuldiging van de nieuwe lokalen van het Jeugdtehuis te Nessonvaux.
Erkenning van de Kerken te Luik-Lambert-le-Bègue en Bergen-Gouvernement.
1992
Vijftig jaarviering van het begin van de colleges protestantse theologie, voorspel van de Universitaire Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid te Brussel.
Bron: Synodaal Gedenkboek blz. 215-226


Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

Deze theoloog uit Duitsland heeft in België altijd veel aandacht gekregen.

→ lees meer

REY, Jean Max Georges (1902-1983)

Als zoon van Arnold Rey, predikant van de protestantse kerk van Luik en van Hélène Cérard, die uit een Luikse liberale familie stamt, zal Jean heel zijn leven een toegewijd liberaal en protestant zijn.

→ lees meer

Abraham Hans (1882-1939)

Hij werd geboren op 12 februari 1882 in dit huis als zevende kind van protestantseouders.

→ lees meer

Nicolaas de Jonge stichter van het Silo-werk (1845-1898)

De stichter van het Silo-werk, de stads- en landsevangelisatie, ds. N. de Jonge kan men typeren als: “Een geboren ‘evangelist’, een prediker van de ‘blijde boodschap’ zoals weinigen, een man wiens gehele leven opging in de verkondiging dat er een rijke Heiland is, bij wie arme zondaren behoud kunnen vinden, en die allen wil aannemen zonder onderscheid van naam, van kerkgenootschap, van leeftijd, van uitwendige levensomstandigheden, van ontwikkeling, van verleden”.

→ lees meer

Vincent van Gogh (1853-1890)

Het lijkt vreemd om Van Gogh in de Protestantse geschiedenis te vinden, maar toch hoort hij er in zijn vroege jaren in thuis.

→ lees meer

Leopold I (1790-1865)

Leopold I wordt op 16.12.1790 te Coburg geboren als achtste kind van graaf François van Saxen-Coburg-Saalfeld en door de hofpredikant, Dr. Schwartz, in de paleiskapel gedoopt.

→ lees meer

John Wesley (1703 - 1791)

John Wesley werd geboren op 17 juni 1703, vijftiende kind van Samuel Wesley, een predikant in het Engelse Epworth, en Suzanna Wesley, een strenge, maar vrome moeder.

→ lees meer

Filips van Marnix heer van Sint-Aldegonde (1540-1598)

Marnix was in die tijd een heel belangrijke figuur, zowel politiek, als literair. Zijn satirische en polemische teksten in Nederlands en Frans hadden een grote invloed. Hij had veelvuldige contacten met de humanisten. Hij kende Hebreeuws, Grieks en Latijn. Hij maakte dan ook een Psalmvertaling (die reeds in 1591 wordt herdrukt) en een bijbelvertaling. Hij overlijdt te Leiden op 15 december 1598. Hij deed zijn lijfspreuk “Repos ailleurs” duidelijk alle eer aan.

→ lees meer

Guido de Brès(1522-1567)

In 1522 te Bergen (Henegouwen) uit katholieke ouders geboren, werd Guido als zoon van een verver in hetzelfde ambacht opgeleid met zijn broer Christoffel.
Door de gesprekken op het atelier, door de reformatorische geschriften, door de keizerlijke plakkaten kwamen deze jonge mannen in contact met de calvinistische leer.

→ lees meer

Johannes Calvijn (1509-1564)

Jean Cauvin (verlatiniseerd tot Johannes Calvinus > Calvijn) wordt op 10 juli 1509 geboren.

→ lees meer

Keizer Karel en Gent (1500-1558)

Op 24 februari 1500 werd in het Prinsenhof te Gent een prins geboren, die als Karel werd gedoopt. Later regeerde hij als Karel V, en vanaf 1520, als Keizer Karel over de Westerse wereld.

→ lees meer

Menno Simons, vader van de mennonieten (1496-1561)

In 1996 werd de 500ste verjaardag van Menno Simons’ geboorte herdacht. Wie was toch deze bijzondere reformator die tot op heden navolgers heeft? Met dit artikel willen we een korte schets van het leven en denken van de vader van de mennonieten maken.

→ lees meer

William Tyndale (1494 - 1536)

Waar en wanneer William Tyndale werd geboren, is niet met zekerheid te zeggen. Men is het er in het algemeen over eens dat hij in 1494 in het graafschap Gloucestershire het levenslicht zag en in het dorpje Stinchcombe zijn prille jeugd doorbracht.

→ lees meer

Ulrich Zwingli (1484-1531)

Ulrich Zwingli krijgt vooral de leiding in Zwitserland. Dit land werd in een hechtere bond (eedgenootschap) verenigd op raad van de kluizenaar Nikolaas van der Flüe (1418). Een nieuw perspectief werd hiervoor geopend door de daad van Zwingli.

→ lees meer

Maarten Luther (1483-1546)

De ideeën van Maarten Luther, Augustijner monnik te Wittenberg werden middels de (toen nog revolutionair nieuwe) boekdrukkunst en de inwendige correspondentie tussen de verschillende kloosters van zijn orde razendsnel over heel West-Europa verspreid. Mede hierdoor was hem een ander lot beschoren dan bijv. Hus of Wiclif. De heersende kerk heeft deze ‘ketterij’ niet de kop in kunnen drukken. Het uiteindelijke gevolg was een substantiële scheuring in de christelijke kerk van het Westen (NB: In de oosterse Kerk was er geen voedingsbodem voor de gedachten van Luther en de reformatie, omdat deze Kerk in totaal andere begrippen, gedachten en gevoelens haar kerk zijn en geloof beleefde dan de Westerse Kerk) Luther heeft nooit een kerkscheuring beoogd, enkel een ‘reformatie’, een ‘hervorming’, een ‘herbronning’ van de hele kerk. Een kort historisch overzicht van zijn loopbaan moge dit aantonen.

→ lees meer

Hugenoten en het hugenotenkruis

In de 16e eeuw ontstond in navolging van Calvijn in Frankrijk een gereformeerd protestantse stroming. De aanhangers van deze kerkelijke leer kregen de naam Hugenoten.

→ lees meer

Feiten uit het Belgische Protestantisme

Overzicht van feiten uit de geschiedenis van het Belgische Protestantisme (1839 - 1992)

→ lees meer

Onstaan VPKB (Verenigde Protestantse Kerk in België)

Deze historische aantekeningen hebben tot doel een summiere kennismaking met de drie kerkverbanden, die bij de zeven jaar durende éénheidsbesprekingen betrokken waren en hoe deze geleid hebben tot de totstandkoming van die verenigde kerk.

→ lees meer

De geschiedenis van de Kerk tot de Reformatie

In dit artikel vindt u een beknopt overzicht overzicht van de hele Protestantse geschiedenis.

→ lees meer
450 jaar Nederlandse Geloofsbelijdenis

450 jaar Nederlandse Geloofsbelijdenis

Op 27 en 28 november vond er een bijzonder symposium plaats in Brussel. Centraal stond de Confessio Belgica (ook wel Nederlandse Geloofsbelijdenis). Het leven van de opsteller, Guido de Brès, werd belicht, zijn geschrift in die dagen en in de betekenis die wij er nog steeds aan hechten. Ook een nieuw boek over Guido de Brès werd gepresenteerd.

→ lees meer
Doopsgezind jubileumjaar 2011

Doopsgezind jubileumjaar 2011

Voor de Nederlandse doopsgezinden is 2011 bijzonder feestelijk. Met gepaste trots staan zij stil bij het feit dat de doopsgezinde Anne Zernike de eerste vrouwelijke predikant werd, honderd jaar geleden.
Zij vieren dat het tweehonderd jaar is geleden dat de doopsgezinde gemeenten werden verenigd in de Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS), een verbond, geen synode. Verder herdenken zij dat het Doopsgezind Seminarium, de universitaire predikanten-opleiding, tweehonderdvijfenzeventig jaar geleden werd opgericht en ten slotte schenken zij aandacht aan de 450e sterfdag van Menno Simons, hun geestelijke vader – 2011 jubileumjaar!

→ lees meer
Tussen behouden en vernieuwen

Tussen behouden en vernieuwen

Een notitie over Bijbelvertalen in historisch en oecumenisch perspectief, door dr. Guy Liagre

→ lees meer
Melanchton belangrijke binder in de Reformatie

Melanchton belangrijke binder in de Reformatie

In 2010 is het 450 jaar geleden dat Melanchton stierf in Wittenberg.

→ lees meer
Europa, de publieke ruimte en datgene wat ontbreekt

Europa, de publieke ruimte en datgene wat ontbreekt

België is EU-voorzitter én levert de eerste president van Europa. Een protestantse blik op Europa ...

→ lees meer

Terug naar boven
Verenigde Protestantse Kerk in België
Brogniezstraat, 44
B, 1070 Brussel
T: 02 511 44 71
Neem contact op

Franstalige versie: epub.be