Protestantse Kerken België | Waar de VPKB voor staat

Huis van het Protestantisme |  contact |  organigram

Waar de VPKB voor staat

De VPKB (Verenigde Protestantse Kerk in Belgiƫ) is, zoals de naam al aangeeft, een vereniging van in oorsprong drie verschillende protestantse kerkgenootschappen. Zij omvat ruim honderd gemeenten in Belgiƫ (zowel aan Nederlandstalige, Franstalige als Duitstalige kant) en is lid van de Wereldraad van Kerken (een organisatie die - op de rooms-katholieke kerk na - bijna alle christelijke kerken wereldwijd in zich verenigt).

Protestantse kerken zijn christelijke kerken, maar onderscheiden zich van bijv. de orthodoxe of rooms-katholieke kerken door een grotere nadruk op de Bijbel en minder op de rituele kant van het geloof. In de zondagse leeft men toe naar de ‘bediening van het Woord', d.w.z. het moment dat de Bijbel geopend wordt en uitgelegd in de preek. De preek is echter opgenomen in een viering van veel zang en gebed en in de kern verschilt deze niet van andere kerken.

Naast de ‘bediening van het Woord' worden ook geregeld de sacramenten bediend. Volgens protestantse opvatting zijn dat er twee: de doop en het avondmaal.

Vanuit de wekelijkse eredienst, vertrekken er heel wat lijnen naar het gewone leven. De bevrijdende kracht van het ‘Woord van God' moet immers zichtbaar gemaakt worden op zoveel mogelijk terreinen en voor zoveel mogelijk mensen. In de kerk uit zich dat in de voortgaande verdieping van de kennis van het evangelie (bijbelstudiegroepen en vormingswerk) en zorg voor elkaar (pastoraat). In de samenleving proberen we de dienst aan de naaste en de strijd voor gerechtigheid vorm te geven in concreet sociaal engagement en diverse projecten (diaconie).

Zo proberen protestanten een zinvolle bijdrage te leveren aan de Belgische samenleving. Zij willen trouw zijn aan datgene wat zij als hun roeping zien en wat de stichtende kerken bij de oprichting van de VPKB op 4 november 1978 als ‘Geloofsverklaring' plechtig hebben ondertekend:

"De Verenigde Protestantse Kerk in België heeft als roeping God te verheerlijken en haar hoofd Jezus Christus te belijden als Heer en Redder van de Wereld."

Dat betekent voor de leden een opdracht en de nodige vrijheid (zoals in de kerkorde van de VPKB: artikel 1 is te lezen):

"De synodevergadering, de districtsvergaderingen, de plaatselijke gemeenten en leden van de VPKB hebben de opdracht de geloofsverklaring van de Kerk te verduidelijken en te actualiseren. Binnen deze opdracht is er vrijheid om uitdrukking te geven aan eigen tradities en geestelijk leven."


Terug naar boven
Verenigde Protestantse Kerk in België
Brogniezstraat, 44
B, 1070 Brussel
T: 02 511 44 71
Neem contact op

Franstalige versie: epub.be