Protestantse Kerken België | Coördinatie Kerk en Wereld

Huis van het Protestantisme |  contact |  organigram

Coördinatie Kerk en Wereld

Een mens is één naar lichaam en geest. We leven in een wereld met een eigen cultuur en in een heel bepaalde tijd. Nooit is ons leven los te denken van de plaats waar we wonen en de tijd die we meemaken. Het evangelie heeft aandacht voor de hele mens en ook voor diens nood. Jezus vergaf niet alleen zonden, maar genas ook zieken en verkondigde armen bevrijding. Dat deden de apostelen die hij uitzond ook. Dat doet de kerk nog steeds.

protestantse solidariteitZending vindt eerst dichtbij plaats, in je eigen omgeving. Daar waar je woont en werkt ben je uitgezonden door Christus. Ook als gemeente zoek je naar mogelijkheden mensen een hand toe te steken voor anderen present te zijn. Als kerken kunnen we elkaar ook versterken en samen initiatieven ontwikkelen.

Omdat Gods zending de ‘hele wereld’ op het oog heeft, denkt de kerk ook wereldwijd en ‘oecumenisch’ (‘oikoumene’ in het Grieks betekent = de bewoonde wereld). Onze zending houdt niet bij de grens op. Zeker nu alle nieuws van de wereld toch bij ons binnenkomt, maar ook omdat de boodschap van het heil nooit tot één land of één cultuur beperkt kan worden. De kleine gemeenschap ter plaatse is altijd verbonden met de kerk in de wereld.

De coördinatie Kerk en Wereld is onderverdeeld in drie werksoorten:

  1. Commissie Kerk en Wereld. Deze coördineert het beleid m.b.t. zending, werelddiaconaat, ontwikkelingssamenwerking, begroting en werkplannen; zij onderhoudt de contacten met de partners uit het Zuiden en neemt deel aan het multilateraal overleg.

  2. Drie werkgroepen:

  • ‘Ik help een kind’: fondsenwerving voor studiefinanciering van behoeftige kinderen in Rwanda
  • KAP: (Kameraden-Ambachtslui- Partners), jongerenuitwisselingskampen.
  • URCSA/VGKZA: het onderhouden van de relatie met onze partner in Zuidelijk Afrika.

  3. Protestantse Solidariteit. Dit is een NGO (niet-gouvernementele organisatie). Zij heeft als vzw een eigen verantwoordelijkheid voor het vaststellen en uitvoeren van het beleid maar doet dit in nauw overleg met de commissie Kerk en Wereld. De ‘knowhow’ van Protestantse Solidariteit is van groot belang voor de projecten die met het budget van de coördinatie worden gefinancierd. Anderzijds verleent de coördinatie aan Protestantse Solidariteit ondersteuning en contacten.

Zie verder de website van Protestantse Solidariteit en de folders, die u onderaan de pagina kunt downloaden.

Daarin vindt u ook de mogelijkheid hoe en op welk nummer u uw bijdrage kunt geven.

De concrete doelen die worden ondersteund door de coördinatie Kerk en Wereld, zijn vooral te vinden in Rwanda en Zuidelijk Afrika, in samenwerking met de partnerkerken EPR (Presbyteriaanse Kerk in Rwanda) en VGKZA (Verenigende Gereformeerde Kerk in Zuidelijk Afrika).

Downloads:
Folder Kerk en wereld
Samenvatting folder


Terug naar boven
Verenigde Protestantse Kerk in België
Brogniezstraat, 44
B, 1070 Brussel
T: 02 511 44 71
Neem contact op

Franstalige versie: epub.be