Protestantse Kerken België | Bestuur en Organisatie

Huis van het Protestantisme |  contact |  organigram

Bestuur en Organisatie

Een overzicht van de structuur van de VPKB


Plaatselijke kerken

Het begin van de kerk is de plaatselijke gemeente. Zo zeggen Protestanten dat. Overal in ons land vinden we kleine of grotere groepen mensen, die op zondag samen komen. Ze kennen elkaar, en ze hebben elkaar iets te zeggen. Men vindt elkaar op grond van het geloof in God.

→ lees meer

District

De plaatselijke kerken komen een aantal keren per jaar samen in het district. Ze sturen dan hun vertegenwoordigers naar een bijeenkomst, waar over het onderlinge wel en wee gesproken wordt. Op die manier komen ze niet in een isolement, maar benadrukken ze de onderlinge solidariteit. Maar het district vormt ook de schakel met de landelijke kerk en zorgt ervoor dat er een levende band blijft tussen de kerken en de leiding van de nationale kerk.

→ lees meer

Synode

De synode is in de Verenigde Protestantse Kerk in België het hoogste orgaan. Ze is samengesteld uit vertegenwoordigers van het district, de synodale raad en mensen met een speciale opdracht. Het is dus een bestuursorgaan van onder op, geen domineeskerk. Er mogen zelfs niet meer predikanten in zitten dan gemeenteleden.
De synode behandelt zaken van algemene aard, die de hele kerk aangaan. Het gaat dus over onderwerpen die niet in de districten besloten, wel besproken kunnen worden. Uiteraard houdt ze nauw contact met de synodale raad als dagelijks bestuur. En ze laat zich graag adviseren door
commissies die zich verdiepen in belangrijke thema’s.
Van de verschillende synodes die er jaarlijks plaatsvinden, geven we hier verslag.

ARPEE

ARPEE is een afkorting van ADMINISTRATIEVE RAAD VAN DE PROTESTANTS-EVANGELISCHE EREDIENST. De raad behartigt de belangen van de VPKB en een groot aantal zg. evangelische kerken bij de overheid. De overheid bekostigt in België de salarissen van predikanten, aalmoezeniers en leraren godsdienst. De betekenis van de raad is daarom groot en kan het beste verstaan worden vanuit de historische ontwikkeling.

→ lees meer

Synodale Raad

Deze Raad is in feite het dagelijks bestuur van de VPKB. Ze bereidt bijv. de synode voor en geeft leiding aan de kerk.

→ lees meer

Coördinaties

De coördinaties staan door hun verschillende specialisaties de kerk bij in het vervullen van haar roeping en het stimuleren van het gemeenteleven. Steeds zijn er twee coördinatoren (een Franstalige en een Nederlandstalige) verantwoordelijk voor de leiding van een coördinatie. Zij worden gekozen door de synode.

→ lees meer
Coördinatie Kerk en Wereld

Coördinatie Kerk en Wereld

Een mens is één naar lichaam en geest. We leven in een wereld met een eigen cultuur en in een heel bepaalde tijd. Nooit is ons leven los te denken van de plaats waar we wonen en de tijd die we meemaken. Het evangelie heeft aandacht voor de hele mens en ook voor diens nood. Jezus vergaf niet alleen zonden, maar genas ook zieken en verkondigde armen bevrijding. Dat deden de apostelen die hij uitzond ook. Dat doet de kerk nog steeds.

→ lees meer

Commissie Ambten

Als we denken aan de ambten in de kerk wordt als eerste meestal de predikant genoemd. Een belangrijke taak van de Commissie Ambten is inderdaad het begeleiden van predikanten.

→ lees meer

Pastoraat

Mensen gaan de kerk ter harte. De kerk is ervoor om naar elkaar om te zien en in gesprek te zijn. Dat gebeurt in alle kerkelijke gemeenten. Een van de taken van een predikant is aandacht hebben voor mensen, die aan zijn of haar zorg zijn toevertrouwd. Wilt u een beroep op een plaatselijke predikant doen, zoek dan het contactadres van de Protestantse kerk ter plaatse. Zie de ‘Kerkzoeker’ onderaan de home-pagina. Er zijn echter ook een aantal speciale pastorale diensten, die u hieronder vindt.

→ lees meer

Diaconaat

Mensen de helpende hand toesteken, dat hoort bij de kerk. Niet door hen onzelfstandig te maken of afhankelijk, maar met respect. Een aantal instellingen heeft de verantwoordelijkheid over projecten waar we in geloven, zowel overzee als in het binnenland.

→ lees meer

Onderwijs

Hieronder zijn vermeld: de instellingen die zich bezig houden met de vorming van gemeenteleden, leraren godsdienst en theologen.

→ lees meer

Werkgroep Projecten

De werkgroep Projecten coördineert hulpaanvragen van plaatselijke gemeenten en hun diaconieën, bevordert de conservatie van het kerkelijk vastgoed, dat ter beschikking gesteld wordt van de plaatselijke gemeenten, en helpt hen bij het beheer van hun technische projecten.

→ lees meer

Terug naar boven
Verenigde Protestantse Kerk in België
Brogniezstraat, 44
B, 1070 Brussel
T: 02 511 44 71
Neem contact op

Franstalige versie: epub.be