Protestantse Kerken België | Jumelage met Itabire

Huis van het Protestantisme |  contact |  organigram

Jumelage met Itabire

Het district ABL heeft vanaf 2006 het contact met de kerken in Rwanda versterkt door een jumelage aan te gaan met Itabire. Imiddels is de streek waar het om gaat in andere regio’s ingedeeld. Presbyteriaanse Kerk in Rwanda (EPR) heeft besloten in plaats van de 17 synodale regio’s de ongeveer 100 gemeenten van de EPR te verdelen over 7 grotere eenheden (‘presbyteries’ genoemd), die te vergelijken zijn met de districten van de VPKB.

itabireDit contact krijgt steeds meer inhoud. Het is een verbondenheid, allereerst op geestelijk vlak. Hoe fier we ook kunnen zijn op het waterleidingproject en de kerkbouw in Burango, waar het district financiële steun aan hebben gegeven. We zijn tenslotte kerken en geen bedrijven. Daarom blijft het zo belangrijk dat we jaarlijks een ‘zondag van de jumelage’ organiseren, waarop de onderlinge relatie centraal staat. En dat maandelijks wordt gebeden voor elkaar op de eerste zondag van de maand.
Om elkaar wat beter te leren kennen is er een project opgezet, waarin elke gemeente in district ABL zichzelf kort voorstelt aan onze broeders en zusters in Rwanda, en omgekeerd. Zodat zij weten, wat ons hier bezig houdt. U kunt het hier inzien en downloaden. U leest uitgebreide informatie over Itabire en over de gemeenten die het contact onderhouden. U moet even geduld hebben. Het is een tamelijk groot document, maar het staat op een beveiligde site.


Luther en de joden

Luther en de joden

Tijdens de forumavond op donderdag 1 december 2017 las ds. S.H. Fuite, voorman van de Protestantse kerken in België, een opvallende verklaring voor. Hij nam daarin afstand van die uitspraken van Luther, die men gerust als anti-joods kan beschouwen.

→ lees meer
Synode november 2016

Synode november 2016

Op de VPKB synode van 13-14 november passeerde een tekst die weinig discussie uitlokte en plechtig werd aanvaard. Eigenlijk staat er in deze tekst wat alle protestanten allang dachten: tussen Protestanten en Katholieken zit nog maar weinig verschil. Dat lag vroeger wel anders! Zeker 500 jaar geleden. Het ging om een verklaring die al in 1999 is ingediend door Lutheranen en Rooms Katholieken. Men vond dat de kwestie van Luther eigenlijk niet meer echt actueel was en in feite nauwelijks meer bestond. We herinneren ons even waar het Luther in 1517 om ging: de leer van de rechtvaardiging van de mens. Wij zijn zondaars, zo vond Luther, en voor ons heil zijn we aangewezen op de genade van God. Hij neemt daarmee ons lot in handen en niet wij. Goede werken hoeven we niet meer toe te voegen, al hoort bij een christelijk leven in genade, dat je je daarnaar gedraagt.

→ lees meer
Samenwerken in de toekomst

Samenwerken in de toekomst

Al langere tijd wordt er in onze kerk gesproken over de samenwerking tussen de gemeenten. Veel gemeenten krimpen en komen met ledenaantallen die ons aanzetten om de taken en lasten beter te verdelen. We zijn niet de enigen. Ook in de katholieke kerk wordt het model toegepast. Onlangs richtte de bisschop van Gent bij bisschoppelijk decreet tien dekenaten op ter vervanging van de bestaande 34 dekenaten die de 424 parochies in het bisdom overkoepelden. Dat zien we ook in andere steden en gebieden.

→ lees meer
Rea - project voor ex-gedetineerden

Rea - project voor ex-gedetineerden

Rea is het Hebreeuws voor ‘naaste’. Met dit project wil de VPKB in samenwerking met andere organisaties werk maken van nazorg voor ex-gedetineerden. Met een facebookpagina wil de organisatie informatie geven aan VPKB gemeenten die werk willen maken van nazorg voor ex-gedetineerden door het delen van initiatieven en activiteiten.

→ lees meer
Refo What Refo?

Refo What Refo?

Voor de Algemene Kerkvergadering 2017, werkt de voorbereidingsgroep AKV samen met de werkgroep REFO2017, om het jubileum van de Hervorming te vieren. Zoals u wellicht weet vindt de AKV één keer per twee jaar plaats en iedere protestant is daar welkom. De AKV zal deze keer plaats vinden in de bijgebouwen van het Sint Lucas Ziekenhuis in Brussel. Daarover krijgt u later meer informatie.
Het thema van de AKV 2017 is: ‘ De Hervorming vandaag’, onder de titel: “ Refo ! What Refo ? ”

→ lees meer
Scheppingszondag: 4 september 2016

Scheppingszondag: 4 september 2016

De komende tijd breekt de ‘scheppingsperiode’ aan, met daarin begrepen de ‘scheppingszondag’ op 4 september. Het is een tijd van bezinning over het menselijk gebruik van de aarde, dat voor grote problemen zorgt. Deze bezinningsperiode is oorspronkelijk afkomstig uit de Oosters Orthodoxe kerk en later door Rooms Katholieke kerk overgenomen. Vorig jaar vond hij voor het eerst ingang in onze kerk. De werkgroep Kerk in de Samenleving stelt veel materiaal ter beschikking.

→ lees meer
Geti 2017: oecumene voor studenten

Geti 2017: oecumene voor studenten

Studenten die de samenwerking tussen kerken en de oecumene een keer willen proeven kunnen zich inschrijven voor Geti2017. Het Global Ecumenical Institute in Hamburg belegt dan een bijeenkomst, waarin zij veel mensen zullen ontmoeten. Men kan er 7.5 studiepunten mee verdienen. Maar het belangrijkste is de verdieping van de oecumenische visie voor Europa. Aanbevolen.

→ lees meer
Saint-Etienne-du-Rouvray

Saint-Etienne-du-Rouvray

Met afgrijzen vernam de Verenigde Protestantse Kerk in België van de gruweldaad in het Franse Saint-Etienne-du-Rouvray. Zij betuigt haar diepe medeleven aan de familie en vrienden van priester Jacques Hamel, aan al haar Rooms-katholieke geloofsgenoten en aan het gehele Franse volk.

→ lees meer
Christelijke kerken staan achter Manifest voor vluchtelingen

Christelijke kerken staan achter Manifest voor vluchtelingen

De christelijke organisatie Gave Veste roept Vlaamse christenen op om vluchtelingen gastvrij te ontvangen in onze samenleving. Gave Veste heeft daarom het initiatief genomen om een manifest op te stellen, dat ondertekend werd door leiders van verschillende kerken en christelijke organisaties.

→ lees meer
Spreek de taal van de jongeren

Spreek de taal van de jongeren

Op 21 mei kwam de synode van de VPKB bijeen voor de verkiezing van de synode-voorzitter en voor een studiedag over een thema wat het hart van de kerk en haar missie raakt: de plaats van de jeugd. We hebben deze dag met vreugde en dankbaarheid beleefd. Hierbij ging het niet zozeer over de vraag hoe wij jeugd kunnen betrekken bij wat wij reeds doen als kerk maar hoe wij naar hen toe kunnen gaan, hoe wij hen kunnen begrijpen, en hun taal kunnen spreken. Het ging over het op zoek gaan naar de verlangens, de dromen, de noden en het geloof van jongeren.

→ lees meer
Humaniteit in gevangenissen in gevaar

Humaniteit in gevangenissen in gevaar

Leden van de ILRG (Interreligieus en levensbeschouwelijk overlegorgaan binnen Justitie – Gevangeniswezen) roepen de overheden op om juist gedurende de personeelsstakingen het meest basale voorzieningenniveau voor gedetineerden te garanderen. Tijdens deze acties van de laatste weken zijn de basisrechten van gedetineerden in de knel gekomen. Dat geldt met name voor het ontvangen van voedsel en medicijnen, het recht om te douchen en gelucht te worden en het recht om te telefoneren en bezoek te ontvangen. Wij stellen vast dat er op dit moment in onze Brusselse en Waalse gevangenissen schendingen van de mensenrechten plaatsvinden.

→ lees meer
Mars tegen terreur en haat in Brussel

Mars tegen terreur en haat in Brussel

Zondag 17 april wordt er in het centrum van Brussel een sobere en a-politieke mars georganiseerd.

Als Verenigde Protestantse Kerk in België hebben we de oproep mede ondertekend. « Samen staan we op tegen haat en agressie. Handen in elkaar, armen open: door meer gelijkheid en solidariteit naar meer veiligheid. Laten ons daarom altijd, in elk debat over deze kwestie, terug dat moment herinneren toen bij ons allemaal het hart in de keel klopte. Dat moment dat we samen mensen waren. Hart boven haat. »

Deelnemers wordt gevraagd een bloem in de hand te houden.

→ lees meer
450 jaar Beeldenstorm

450 jaar Beeldenstorm

Het is niet het mooiste stuk verleden dat protestanten in hun geschiedenis meedragen: de beeldenstorm in 1566. Toch zijn ze er heel bekend door gebleven. En het vermoeden kan dan gemakkelijk ontstaan, dat protestanten niet van kunst houden.
De Westhoek in België doet een poging om dit beeld bij te stellen en te nuanceren. Op 13 april j.l. is het project van start gegaan met de naam: Beeldenstorm 450. De presentatie van dit gebeuren, dat bijna het hele jaar 2016 zal doorlopen, vond plaats op de plek waar de eerste rel uitbrak: vlak bij Steenvoorde in St. Laurent, aan de Chemin du Moulin. Zeker, op Frans gebied, want de grenzen werden na 1566 gewijzigd.

→ lees meer

Gezamenlijke verklaring van erkende erediensten en vrijzinnigheid

De enige juiste interpretatie en de essentie van elke religie of overtuiging is liefde. Liefde, respect en medeleven voor alle medemensen ongeacht afkomst, kleur of overtuiging.

→ lees meer
Ik ben niet bang

Ik ben niet bang

Het is dinsdagnamiddag 22 maart.
Nog verward en triest door de gebeurtenissen die deze ochtend plaatsvonden, zit ik achter mijn bureau in een Brussel dat haast surrealistisch is geworden. Tot de middag klonken er in de stad onophoudelijk gillende sirenes van ziekenwagens, de brandweer en de politie. Nu is de stad ondergedompeld in een vreemde stilte, die slechts onderbroken wordt door enkele helikopters die boven onze hoofdstad cirkelen. Ik zie ze vanuit mijn raam en mijn gedachten gaan naar de slachtoffers van de aanslagen op de luchthaven van Zaventem en in het metrostation van Maalbeek, alsook naar hun nabestaanden.

→ lees meer
Herdenking aanslag in Zaventem

Herdenking aanslag in Zaventem

Onze luchthavenpastor, Edwin Delen, was op de dag van de aanslag op de luchthaven van Zaventem. Nadien gaf hij ons de volgende uitspraak door van een Afro-Amerikaanse vrouw in de luchthaven: “Wat die terroristen willen bereiken is verschillende culturen, nationaliteiten en religies uit elkaar drijven. Hoe paradoxaal: we zitten hier nu samen in één hangar, grote solidariteit tussen mensen van verschillende culturen, nationaliteiten en religies.”
Vanavond, 23 maart, om 19:00 uur zal er een herdenkingsplechtigheid gehouden worden in de Sint Martinus Kerk in Zaventem. In aanwezigheid van de verschillende luchthavenpastores. (Protestant, Orthodox, Rooms-Katholiek)

Voetballen in Molenbeek

Voetballen in Molenbeek

Een opmerkelijk initiatief in roerige tijden. Op woensdag 20 april organiseert « Together in Peace » een straatvoetbaltornooi van 14 tot 18 uur op het gemeenteplein van Sint-Jans Molenbeek. Iedere ploeg, bestaande uit 4 spelers tussen de 15 en 21 jaar, zal samengesteld zijn uit spelers met een verschillende levensbeschouwing.

→ lees meer
Hoop en huizen

Hoop en huizen

Op de synode in november is besloten om daadwerkelijk iets voor de vluchtelingenstroom naar Europa te ondernemen. Als kerk willen we een poging doen om de mensen die naar België zijn gekomen te ondersteunen. Dat gaat via de diaconieën van onze kerken, voor mensen die daar gekend zijn. Allereerst hebben vluchtelingen dan nood aan een onderkomen.

→ lees meer
Contacten met het jodendom zijn schaars

Contacten met het jodendom zijn schaars

Vorig jaar hield de Werkgroep Jodendom van de VPKB een enquête onder alle gemeenten van onze kerk. Onlangs is daarvan het eindverslag verschenen. De werkgroep wilde nagaan of er op plaatselijk vlak contacten bestaan tussen christenen en joden. Zo’n 20% van alle gemeenten heeft gereageerd op de vragen en dat vond men aan de lage kant. Een kwestie die aan de basis van ons kerkzijn raakt hoort eigenlijk meer te leven binnen de gemeenten.

→ lees meer
Oikocredit

Oikocredit

Het komt voor dat een kerk (of een particulier natuurlijk) een tegoed heeft, een geldelijk overschot dat langer of korter geïnvesteerd kan worden. Natuurlijk kan dat bij iedere bank, maar u kunt overwegen een groene of een sociale belegging aan te gaan bij Oikocredit.

→ lees meer
Reizen in het spoor van Luther

Reizen in het spoor van Luther

Aangezien het herdenkingsjaar van de reformatie 2017 wel eens een druk jaar kan worden, is in de gemeente Kortrijk het idee ontstaan om de Luthersteden reeds dit jaar (2016) te bezoeken. Deze reis staat open voor deelname van iedere protestant in België.

→ lees meer
Protestantisme 500 jaar verder

Protestantisme 500 jaar verder

2017 zal een belangrijk jaar zijn voor de Protestantse kerk. Dan is het 500 jaar geleden dat de Reformatie ontstond. De aanleiding was immers dat de Duitse monnik Luther zijn 95 stellingen tegen de toenmalige Katholieke kerk uitgaf en daarmee een storm van protest veroorzaakte in Europa. Ook hier in België heeft de strijd in alle hevigheid gewoed en is het protestantisme van grote invloed geweest.

→ lees meer
Week van eenheid en gebed

Week van eenheid en gebed

In veel kerken gaat momenteel de aandacht uit naar de week van eenheid en gebed. Ook de VPKB is daarin altijd vertegenwoordigd. Dit jaar doen we dat in verbondenheid met de kerken in Letland.

→ lees meer
Synode november 2015 - uitgebreid

Synode november 2015 - uitgebreid

De Synodevergadering van de Verenigde Protestantse Kerk in België, gehouden op 14 november werd sterk bepaald door de gebeurtenissen van de laatste tijd. De Verenigde Protestantse Kerk in België wil in eerste plaats haar steun en oprechte medeleven betuigen aan de talrijke personen die getroffen werden door terreur in de hele wereld. De aanslagen in Parijs die plaatsvonden op de vooravond van de Synodevergadering hebben een grote indruk nagelaten op onze vergadering. Delend in het leed en de emoties van de getroffen families en gemeenschappen die dicht bij ons staan, willen wij graag onderlijnen dat we evenveel waarde hechten aan het leven van de slachtoffers in Libanon, Kenia en overal ter wereld waar zinloos geweld en terreur mensenlevens kost. Wij willen ook benadrukken dat eenieders leven gerespecteerd moet worden en dat iedereen recht heeft op leven.

→ lees meer
Klimaat in Parijs

Klimaat in Parijs

Van 30 november – 12 december vindt zal Parijs opnieuw in de schijnwerpers staan. Na de gebeurtenissen van de afgelopen tijd zal nu de klimaattop samen komen in de Franse hoofdstad. Vele burgers en ook de Belgische kerken pleiten voor een ambitieuze aanpak van het klimaatvraagstuk. De uitstoot van CO2 zal in de komende tijd drastisch omlaag moeten. Er zijn verschillende manifestaties gepland. Een groep is op de fiets op weg gegaan naar Parijs. Een grote mars op 29 november is echter verboden door de Parijse autoriteiten. Maar er is nu een nieuwe datum!

→ lees meer
Gezamenlijke verklaring over aanslagen Parijs

Gezamenlijke verklaring over aanslagen Parijs

Naar aanleiding van de bloedige aanslagen in Parijs leggen de leden van de Vlaamse Interlevensbeschouwelijke Dialoog en de voorzitter van het Platform van Vlaamse imams de volgende gemeenschappelijke verklaring af:
Wij hebben met afschuw en ontzetting kennis genomen van de afgrijselijke terreuraanslagen in Parijs op vrijdag 13 november 2015. Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers, de getroffen families en de Franse samenleving. Na de aanslagen van januari van dit jaar wordt Frankrijk opnieuw in diepe rouw gedompeld, zoals recentelijk ook andere landen. Met deze zoveelste aanslag is opnieuw onschuldig bloed vergoten.

→ lees meer
Hoe vluchtelingen te helpen?

Hoe vluchtelingen te helpen?

Europa ervaart een serieuze vluchtelingencrisis. De politieke discussie over de vluchtelingen laat heel wat spanningen zien. Maar ondertussen zijn er ook mensen die klaar staan om de nood te lenigen van hen die zijn aangekomen en wachten op toelating. Veel van deze reacties getuigen van solidariteit. Ook gemeenten van de VPKB zijn op zoek naar mogelijkheden

→ lees meer
De stem van het boek

De stem van het boek

Al lange tijd konden we de boekbesprekingen van ‘De stem van het boek’ lezen. In een tijd van snelle digitale communicatie is een blad dat zich bezig houdt met een uitvoerige bespreking van boeken uniek. De oorsprong ervan ligt in de Theologische Faculteit van Brussel. Lange tijd is het blad uitgegeven door uitgeverij Narratio, maar die is gestopt met deze uitgave. Daarom heeft de redactie besloten om het blad zelfvoorzienend te maken, met steun van de Protestantse faculteit. Van dit nieuwe initiatief ligt er nu het eerste exemplaar op tafel en het is veelbelovend.

→ lees meer
Oecumenische viering ... Tijd voor de Schepping

Oecumenische viering ... Tijd voor de Schepping

Op 7 september verzamelden enkele honderden mensen in de Brusselse St. Michiels- en St. Goedelekathedraal voor een oecumenische viering ter gelegenheid van Scheppingszondag. De viering werd voorgegaan door aartsbisschop André-Joseph Léonard, Orthodox aartspriester Evangelos Psallas, Ds. Steven Fuite, de voorzitter van de Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB), de Anglicaanse kerkleider Jack McDonald en priester Zadik Avedikian van de Armeens-Apostolische kerk in België.

→ lees meer
Jeugdzondag 20 september 2015

Jeugdzondag 20 september 2015

Op zondag 20 september is het jeugdzondag in de VPKB. ProJOP brengt deze dag graag bij u onder de aandacht. Aan het begin van een nieuw seizoen is het waardevol om als gemeente kinderen,  jongeren en hun ouders extra welkom te heten in de gemeente, als ook een zegen te vragen over het kinder- en jeugdwerk. Speciaal voor deze jeugdzondag schreef ds. Lianne de Oude, voorzitster van ProJOP, een themaviering uit. U kunt deze geheel of gedeeltelijk gebruiken om op een gemakkelijke manier vorm te geven aan een jeugdige dienst, die voor alle leeftijden interessant en inspirerend is.

→ lees meer
Het klimaat verandert ook MIJ

Het klimaat verandert ook MIJ

We nodigen u en uw gemeente uit om Scheppingszondag 2015 op 6 september te vieren. Er kan natuurlijk ook gekozen worden voor een andere zondag in de periode tussen 1 september en 4 oktober (Dag van Franciscus van Assisi en Dierendag) of in de loop van het jaar. Voor zondag 6 september ontvangt u hierbij een liturgische handreiking. Delen daarvan zijn zeker ook op andere momenten in het jaar te gebruiken. Het thema is: ‘Het klimaat verandert OOK MIJ’

→ lees meer
Oecumenisch bezoek aan Rheinland

Oecumenisch bezoek aan Rheinland

De Evangelische Kirche im Rheinland (EKiR) nodigde elk van haar zusterkerken uit een delegatie af te vaardigen om samen een ‘Ökumenische Visite’ af te leggen. Kort gezegd komt het erop neer dat de EKiR graag kritisch onder de loep genomen wenste te worden genomen en een soort externe audit wilde ondergaan.

→ lees meer
Wereldvluchtelingendag

Wereldvluchtelingendag

Nog nooit ederder waren er in de wereld zoveel vluchtelingen. Ontheemd, van huis en haard verdreven, onder de druk van oorlog, armoede en onrecht zoeken ze hun heil elders. Een deel van hen komt in Europa, waar een indringende discussie over het toelatingsbeleid gevoerd wordt. Hoe doen wij recht aan hen? De werkgroep MISAG = de Werkgroep Migratie Samenleven en Geloven, heeft materiaal samengesteld op om te gebruiken t.g.v. Wereldvluchtelingendag, 20 juni, of op zondag, 21 juni. U kunt het hieronder downloaden.

→ lees meer
Ramadan 2015

Ramadan 2015

Op 18 juni is de Ramadan voor moslims begonnen. Wie contacten met moslims onderhoudt kan zijn of haar belangstelling laten blijken. Want opnieuw is er een Ramadanbrief uitgegeven.

→ lees meer
Verenigde Protestantse Kerk in België aanvaardt homoseksuele predikanten

Verenigde Protestantse Kerk in België aanvaardt homoseksuele predikanten

De Synode van de Verenigde Protestantse Kerk in België besloot in haar vergadering op zaterdag 13 juni 2015 dat homoseksualiteit geen belemmering is om het ambt van predikant te mogen bekleden. De buitengewone zitting van de Protestantse Synode over ‘Homoseksualiteit en predikantschap’ werd voorbereid door een werkgroep waarin elk kerkelijk district vertegenwoordigd was. De werkgroep stelde een aanbeveling op die, voorzien van randdocumenten, eerst aan alle lokale kerken ter discussie werd voorgelegd, vervolgens op de regionale niveaus werd besproken, om tenslotte op nationaal niveau ter stemming te worden gebracht.

→ lees meer
Algemene Kerk Vergadering 14 mei

Algemene Kerk Vergadering 14 mei

Op 14 mei kwamen ongeveer 500 mensen bijeen voor de Algemene Kerk Vergadering van de VPKB. Mons, dat dit jaar de culturele hoofdstad van Europa is, had als thema gekozen: “De Bijbel, erfgoed van de mensheid”. Daarom werd deze AKV met enkele Hebreeuwse woorden (de eerste taal van de Bijbel) van welkom en een zegen geopend. De dienst werd besloten met een Griekse zegen (de laatste taal van de Bijbel).

→ lees meer
Weekend met gospel

Weekend met gospel

Tijdens het weekend van 1-3 mei j.l.  voor het personeel van de VPKB in Koksijde werd er veel muziek gemaakt. De zanger en gitarist Didier Likeng was als gast aanwezig en maakte de aanwezigen vertrouwd met het echte gospellied, gezongen op zijn swingende manier. Een buitenkansje om met deze bijzondere zanger kennis te maken.

→ lees meer
Wij rouwen om de slachtoffers te Nepal en om de verdronken vluchtelingen

Wij rouwen om de slachtoffers te Nepal en om de verdronken vluchtelingen

De aardbeving van afgelopen zaterdag benam duizenden Nepalezen het leven. Het land is in chaos, de bevolking ontredderd. De zoek- en reddingsmissies komen op gang. De internationale solidariteit waarmee dit gebeurt is temidden van het immense verdriet en het onbevattelijke drama, een teken van diep menselijke verbondenheid die geen grenzen erkent. Tegelijkertijd en aan de grenzen van Europa wagen steeds meer vluchtelingen de oversteek over de Middellandse Zee. En steeds meer van hen verdrinken in hun poging Europa te bereiken.

→ lees meer
Herdenking genocide Armeniërs

Herdenking genocide Armeniërs

Op 23 april herdenkt de Armeense kerk officieel de genocide op het Armeense volk, die 100 jaar geleden plaatsvond. Onder verantwoordelijkheid van het toenmalige Ottomaanse rijk vonden anderhalf miljoen Armeniërs toen de dood. Door de Turkse regering wordt deze misdaad tegen de menselijkheid nog steeds ontkend. Maar zeer recent noemde paus Franciscus deze massale vernietiging de eerste genocide.

→ lees meer
Kruisweg van de christenen in het Midden-Oosten

Kruisweg van de christenen in het Midden-Oosten

Dit jaar zal het tragische lot van de christelijke gemeenschappen in het land van de Bijbel een sombere schaduw werpen op de Goede Week en op het feest van Pasen. Onophoudelijk bereiken ons dramatische berichten over de christenen in het Midden-Oosten. De ene week in Syrië, de andere week in Irak, Iran, Egypte, de Palestijnse Gebieden en tot in Pakistan: telkens zijn christenen het slachtoffer van extremistische aanslagen en ideologische terreur. Sommigen worden om hun geloof gemarteld en gedood. Vele anderen worden ontvoerd of verdreven. Duizenden van hen leven samengepakt in vluchtelingenkampen of zijn uitgeweken naar buurlanden.

→ lees meer
Together in Peace

Together in Peace

Op zondag 15 maart werd er een vredesmars in Brussel gehouden: Together in Peace - Vrijheid en Respect. Zeker 25 mensen uit de VPKB, Frans-en Nederlandstalig, liepen mee met de naar schatting 4.000 deelnemers van verschillende levensbeschouwingen. De manifestatie in Brussel begon indrukwekkend met een korte toespraak bij de Al Jadid moskee. De vertegenwoordiger van de moslimexecutief in België verklaarde dat de islam een vreedzame religie is, die leert dat “wie één mens doodt de hele mensheid doodt”. Hij benadrukte dat dit fundamenteel voor alle moslims geldt en veroordeelde alle geweld dat in naam van de islam gebeurt.

→ lees meer
Manifestatie “Together in Peace – Vrijheid en Respect” op zondag 15 maart 2015

Manifestatie “Together in Peace – Vrijheid en Respect” op zondag 15 maart 2015

Recente terreurdaden in Parijs en Kopenhagen en de verijdelde aanslagen in België zaaien veel angst en wakkeren de polarisatie tussen bevolkingsgroepen aan. Aan die strategie van de terreur mogen we niet toegevan. Daarom roepen vertegenwoordigers van verschillende levensbeschouwingen op tot een nationale manifestatie in Brussel met als slogan « Together in Peace – Vrijheid en Respect ». Die zal plaatsvinden op zondag, 15 maart 2015 om 14 uur.

→ lees meer
Hand in hand voor diversiteit

Hand in hand voor diversiteit

Op 21 maart vindt de door de VN ingestelde dag tegen racisme plaats. Op deze datum vond in 1960 de demonstratie in Sharpeville plaats, waarbij de politie op de demonstranten schoot. Er vielen 59 doden en vele gewonden. Dit betekende een keerpunt in de Zuid-Afrikaanse geschiedenis. Maar overal in de wereld is de strijd tegen racisme nog steeds gaande, soms duidelijk, soms verhuld aanwezig. In België zijn Brussel en Gent steden die meedoen en verder iedere organisatie die dat wil. Ook de kerken kunnen hierop inhaken en de werkgroep Kerk in de Samenleving van de VPKB stelt dat dan ook voor.

→ lees meer
Op vleugels van de hoop - VERSLAG

Op vleugels van de hoop - VERSLAG

Op 7 februari a.s. werd er een conferentie voor alle gemeenten georganiseerd over een ‘open kerk’ onder de titel ‘Op vleugels van de hoop’. Het was een bijzondere versie van de Vlaamse Diaconale Dag. Deze wordt altijd georganiseerd door de Werkgroep Missionaire Gemeenteopbouw (WMGO). Deze keer was er aandacht het missionaire karakter in het algemeen. Kort gezegd stelt men de vraag: hoe kan de gemeente open staan voor mensen buiten de kerk? Het is ook één van de vragen die een andere werkgroep, ‘Eigentijds kerkzijn’, zich stelt, als ze nadenkt over de toekomst van de VPKB. U leest hier een verslag van de dag.

→ lees meer
Een pelgrimstocht door de 40 dagen

Een pelgrimstocht door de 40 dagen

Ook dit jaar is er een boekje verschenen met teksten die ons kunnen vergezellen in de veertigdagentijd. Het staat vol met kleine overwegingen bij een bijbeltekst, gedichten, verhalen en suggesties. Veel leden van de deelnemende Vlaamse gemeenten en predikanten hebben er in geschreven. Het thema dat door het hele boekje loopt is: pelgrimeren. Een pelgrimage is letterlijk ‘langs (vele) velden trekken’, wat duidt op de lengte en de aard van de tocht die naar het heiligdom leidt. Tijdens die tocht heeft men alle tijd en rust om na te denken en bij zichzelf stil te staan. Dat is ook de bedoeling van een pelgrimage. Met het boekje doen we hetzelfde. We vragen slechts een kleine inspanning: lees en overweeg. Neem er de tijd voor en leef bewust in de dagen voor Pasen. Dagen waarin de gedachte aan dood en leven, kruis en opstanding, vastlopen en verdergaan de leidraad zijn.

→ lees meer
De dialoog volhouden

De dialoog volhouden

De werkgroep Kerk in de Samenleving van de VPKB reageert op de terreur, die in Parijs en in België onder meer in Verviers zichtbaar werd. Het is een politiek beladen onderwerp met alle gevolgen van dien: veiligheidsmaatregelen, maar ook een gevoel van onveiligheid in brede lagen. Een groep jongeren die voor IS kiezen zaait angst rond. Het gevolg is een gevoeld dat er in onze samenleving sprake is van een soort kloof tussen ‘wij’ van ‘hier’ en ‘zij’ van ‘daar’. Maar ook moslims, zo vindt de werkgroep “zijn slachtoffer van deze terreur”.

→ lees meer
Terreur en godsdienst

Terreur en godsdienst

Op initiatief van premier Michel zijn op 14 januari de leiders van de verschillende erkende erediensten en vrijzinnigen in diens ambtswoning samengekomen. Aanwezig waren de vertegenwoordigers van de katholieke, Israëlische, Anglicaanse, protestantse, orthodoxe en islamitische erediensten en de vrijzinnigheid. Het terrorisme dat in de afgelopen week het nieuws beheerste, bracht hen tot de gezamenlijke uitspraak: “Onze waarden zijn universeel, het zijn de waarden van de Verlichting. België is een open, tolerant en gastvrij land, er is geen plaats voor terrorisme, integrisme, radicalisme en het prediken van haat.”

→ lees meer
Jumelage met Itabire

Jumelage met Itabire

Het district ABL heeft vanaf 2006 het contact met de kerken in Rwanda versterkt door een jumelage aan te gaan met Itabire. Imiddels is de streek waar het om gaat in andere regio’s ingedeeld. Presbyteriaanse Kerk in Rwanda (EPR) heeft besloten in plaats van de 17 synodale regio’s de ongeveer 100 gemeenten van de EPR te verdelen over 7 grotere eenheden (‘presbyteries’ genoemd), die te vergelijken zijn met de districten van de VPKB.

→ lees meer
De andere manier

De andere manier

In een gemeente ontstond het idee om de stakingsdag van maandag 15 december aan te grijpen als een kans. Niet om ook te staken, maar om een andere weg te bewandelen als kerk. De werkgroep Kerk en Samenleving werkte dit uit tot een voorstel, dat ze voorlegt aan de kerken. Staking, zo stelt men, is een drukkingsmiddel van vakbonden ten opzichte van de overheid. Maar als kerk hebben wij andere manieren, zoals bezinning, gebed en vasten, om onze zorgen te uiten over maatschappelijke ontwikkelingen, om te pogen zulke ontwikkelingen ten goede te keren, en om Gods ontferming over de zwaksten te vragen.

→ lees meer
Geluk hangt af van wat men kan geven

Geluk hangt af van wat men kan geven

Er is een gezegde van Ghandi: “Geluk hangt af van wat men kan geven niet van wat men kan ontvangen.” Van geven hangt dus ons geluk af, volgens Ghandi. (Had die het gelezen Handelingen 20:35?). Er zijn vele mogelijkheden om te geven hetzij in geld, hetzij in natura, hetzij in tijd en engagement. Daarnaast zijn er ook heel veel goede doelen om aan te geven.  Maar wij zijn blij en dankbaar dat velen uit onze kerk ervoor kiezen om (ook) geld te geven aan het Studiefonds “Ik help een kind” om jongeren van onze partnerkerk in Rwanda hoop op toekomst te geven.

→ lees meer
Synode 2014

Synode 2014

Op 16 en 17 november vergaderde de synode in het klooster en conferentiecentrum La Foresta te Vaalbeek. Het werd een synode waarin een voorzichtig begin gemaakt werd met een koerswijziging in onze kerk. De voorzitter, ds. Fuite, maakte in zijn toespraak al duidelijk dat de VPKB moet nadenken over haar toekomst. De kleiner wordende gemeenten, de veranderingen in het landsbestuur en de afnemende aantallen predikanten vragen om een antwoord. Je kunt, zo signaleerde hij, vaak twee oplossingen voor deze problemen waarnemen: men sticht in bepaalde gebieden nieuwe kerken of men richt zich meer op de menselijke nood in de omgeving, zodat het evangelie als dienende presentie aanwezig is in de samenleving. Je zou beide ook kunnen verbinden.

→ lees meer
175 jaar Synode gevierd

175 jaar Synode gevierd

Vrijdag 17 oktober trok er een opvallende stoet door Brussel. Een zestigtal predikanten van de VPKB wandelden in toga van de Museumkerk naar het stadhuis op de Grote Markt en vervolgens naar de Protestantse kerk aan de Nieuwe Graanmarkt. Ze herdachten op deze manier het 175-jarig bestaan van de Protestantse kerk in België. Het is niet de eerste keer dat men in Brussel dit beeld kon zien. In 1923 trok er eenzelfde optocht door Brussel bij de herdenking van de eerste martelaren van de hervorming in België: De Voes en Van Essen, die beiden op de Grote Markt werden verbrand. Dat ging er heel wat plechtstatiger aan toe dan deze keer. De predikanten, begeleid door één of twee agenten, trokken zwierig en gezellig pratend door de stad. Af en toe was er zelfs tijd om even met iemand uit het publiek te praten.

→ lees meer
Mijn God, hoe snel vergeet men zijn bevrijding!

Mijn God, hoe snel vergeet men zijn bevrijding!

De voorzitter van de Evangelische Kirche im Rheinland, ds. Manfred Rekowski, het hoofd van de Anglicaanse Kerk in België, canon Jack McDonald, en ds. Steven H. Fuite, synodevoorzitter van de Verenigde Protestantse Kerk in België, begaven zich op 3 oktober j.l. naar de Westhoek en bezochten gezamenlijk een Engels, een Belgisch en een Duits oorlogskerkhof. Ook legden zij in aanwezigheid van dhr. Carl Decaluwé, Gouverneur van West-Vlaanderen, aan de Ieperse Menenpoort een krans neer en spraken een gemeenschappelijke verklaring uit. De drie kerkleiders sloten de dag af met een liturgische viering in het kerkgebouw van de Verenigde Protestantse Kerk te Ieper.

→ lees meer
Joods Nieuwjaar 5775

Joods Nieuwjaar 5775

Op donderdag 25 en vrijdag 26 september 2014 viert de Joodse gemeenschap het Joodse Nieuwjaar, Rosj Hasjana. Vanaf dan schrijft begint het jaar 5775. Het is tevens het begin van een bezinningsperiode, die zal doorgaan tot vrijdag 17 oktober 2014, het feest ‘Vreugde van de Wet’ Simchat Tora. Men wenst Joodse bekenden en collega’s dat zij mogen opgeschreven staan voor een ‘goed jaar ‘, leSjana tova.

→ lees meer
Jumelages

Jumelages

Heel wat kerken in de VPKB hebben contacten met kerken in andere landen. Bekend zijn bijv. de contacten met de kerken in de voormalige DDR, die vaak nog steeds bestaan. Ook zullen er contacten in het Franstalige gebied bestaan en mogelijk zijn er verbanden gegroeid met Nederlandse gemeenten. België heeft vanwege haar verleden echter ook veel lijnen naar Afrika lopen. Binnen de kerken zijn daar de jumelages uit ontstaan: meer verplichtende afspraken tussen kerken of districten met een kerkgemeenschap in Afrika.

→ lees meer
Wereldvluchtelingendag 20 juni

Wereldvluchtelingendag 20 juni

Op vrijdag, 20 juni is het Wereldvluchtelingendag. Deze dag werd ingesteld door de Verenigde Naties om de problematiek van vluchtelingen en asielzoekers onder de aandacht te brengen. Deze week zullen er weer allerlei activiteiten zijn, acties aan de stations, in scholen, gespreksavonden, etc. Zondag 22 juli kunnen de kerken in hun diensten hier aandacht aan besteden.

→ lees meer
Ramadanbrief 2014

Ramadanbrief 2014

Voor moslims begint op 28 juni de vastenmaand. De meeste moslims respecteren tijdens de heilige Ramadanmaand het vasten overdag. Vasten houdt in dat drinken, eten, roken… niet mag maar ook dat gelovigen slechte zaken achterwege laten en goede daden zoals het geven van aalmoezen verrichten. Tijdens deze maand proberen moslims ook de gehele Koran te lezen. Wanneer de maand voorbij is vieren moslims drie dagen feest. Dat feest is (na het offerfeest) het tweede grootste feest in de islamitische kalender.

→ lees meer
Aanslag Joods Museum

Aanslag Joods Museum

De Verenigde Protestantse Kerk in België is geschokt door de moordaanslag van afgelopen zaterdagmiddag aan en in het Joods Museum van België te Brussel en betuigt haar medeleven met de slachtoffers en hun nabestaanden en deelt in het diepe verdriet van de Joodse gemeenschap met wie zij zich nauw verbonden weet.

→ lees meer
Protestants bloggen

Protestants bloggen

We hebben een blog! Facebook is er ook en daar verzamelen we nieuws voor lezers die in kerk en geloof geïnteresseerd zijn. Maar op ons blog doen we iets meer: we geven onze mening! Meestal gebeurt dat vooral op papier in de kerk: in kerkbladen en in ons blad ‘Kerkmozaïek’. Uiteraard blijft ook dat en Kerkmozaïek is nog steeds een blad dat elke maand zorgvuldig samengesteld wordt. Een blog kan echter op actuele situaties reageren en snel iets publiceren.

→ lees meer
Israëlzondag 4 mei 2014

Israëlzondag 4 mei 2014

De ontwikkelingen in de Oekraïne en de Krim hebben over Europa een schaduw van oorlogsdreiging doen vallen, die hopelijk kan worden afgewend. In het Midden-Oosten is oorlog en de dreiging van oorlog een realiteit. In Syrië wordt een verbeten conflict uitgevochten, dat steeds onbeheersbaarder lijkt te worden. Gezien de tegengestelde belangen die Rusland en het Westen ook in het Midden-Oosten hebben, zou 2014 wel eens een historisch jaar kunnen worden.

→ lees meer
“Ik hoop dat de boodschap verder gaat”

“Ik hoop dat de boodschap verder gaat”

De Open Poort hield een laatste samenkomst op vrijdag 21 maart in Antwerpen, onder leiding van bestuurslid Karin Debroey. Het werd een feestelijke, dankbare en een wat melancholieke terugblik naar het verleden van het blad, dat 94 jaar heeft bestaan. “Met zo’n groot aantal jaren mag je zeggen dat je op een gezegende leeftijd bent gekomen”, zo vatte een van de sprekers het samen.

→ lees meer
Itabire - de bouw van een nieuwe kerk

Itabire - de bouw van een nieuwe kerk

Het district ABL (Antwerpen-Brabant-Limburg) heeft al jarenlang een jumelage met de synodale regio Itabire van onze partnerkerk, de Presbyteriaanse Kerk in Rwanda (EPR). Itabire telt 6 gemeenten en 2 evangelisatiegebieden. In Burango, een van de gemeenten, moest een nieuw kerkgebouw komen. Een eerste poging in 2012 mislukte helaas. Er vielen zelfs twee doden, toen de muren van het in aanbouw zijnde gebouw instortten toen het dak erop zou worden geplaatst. Er waren namelijk te goedkope materialen gebruikt. De plaatselijke autoriteiten stelden nieuwe eisen aan de bouw, die veel geld zouden moeten kosten. Men deed eind 2012 een beroep op de kerken in ABL om 18.500 € bij elkaar te brengen, terwijl de gemeente Burango zelf 6.000 € zou bijdragen.

→ lees meer
Ieper: fairste protestantse gemeente

Ieper: fairste protestantse gemeente

De fairste protestantse kerk bleek die van Ieper te zijn. Ecokerk, de kerkelijke organisatie die milieuvriendelijke en goedgeprijsde landbouwproducten nastreeft, heeft de prijzen uitgereikt aan de kerken, die een bewust milieubeleid hebben. Op het protestantse erf werd Ieper de winnaar.

→ lees meer
Veertig Dagen mediteren

Veertig Dagen mediteren

Opnieuw is er een boekje uitgegeven voor de Veertig Dagentijd onder de titel ‘Mediteren in de Veertig Dagen’. Het bevat 47 teksten, voor alle dagen en ook de zondagen, te beginnen bij Aswoensdag en eindigend met Pasen. De teksten zijn geschreven door predikanten en andere gemeenteleden. Ieder op zijn of haar eigen wijze.

→ lees meer
Vluchten is een mensenrecht

Vluchten is een mensenrecht

Het tegenwoordige politieke klimaat is niet bepaald vriendelijk voor vluchtelingen. Niet alleen de populistische partijen staan erg negatief tegenover vluchtelingen, ook de meer gematigden stellen zich vaak terughoudend op. En de Europese gemeenschap wendt steeds meer middelen aan om de grenzen van Europa te bewaken. Een aantal kerken hebben zich aangesloten om er een kritisch rapport over te schrijven en een ander beleid voor te stellen. Samen met de Nederlandse Protestantse kerk en verschillende Duitse regio’s en bisdommen, heeft de VPKB een rapport uitgebracht onder de titel: Vluchten is een mensenrecht! Het is een vlammend pleidooi geworden voor het recht van vluchtelingen in Europa.

→ lees meer
Viva Madiba

Viva Madiba

Al eerder stonden we stil bij de dood van Nelson Mandela. Ds. Werner Lategan, predikant te Aalst, die zelf afkomstig is uit Zuid-Afrika, staat op een indringende manier stil bij de erfenis die Mandela achterliet en bij de toekomst die hij als ideaal voor ogen had.

→ lees meer
Profetisch spreken

Profetisch spreken

De jaarlijkse conferentie, georganiseerd door de Werkgroep Kerk en Israël Noord-Brabant en Limburg vindt dit jaar plaats op 11 en 12 maart. Het onderwerp is belangwekkend:  Profetisch spreken toen en nu, naar aanleiding van het denken van Abraham Joshua Heschel. Heschel streed samen met Martin Luther King voor de rechten van Afro-Amerikanen. In het programma vormt Heschel inderdaad de leidraad, maar een aantal inleiders diepen ook beslist het hele Bijbelse erfgoed van de profeten en het profetisch spreken van Jezus uit. Dat is bijzonder, gezien het feit dat de kerken doorgaans bescheiden zijn in hun profetische aanspraken. Moet de kerk terug naar een nieuw profetisch spreken?

→ lees meer
Ecokerk kiest voor « de fairste » kerk: 15 januari tot 15 februari 2014.

Ecokerk kiest voor « de fairste » kerk: 15 januari tot 15 februari 2014.

Ecokerk, waar de VPKB ook in participeert, heeft van 15 januari tot 15 februari 2014 een verkiezingscampagne «  de fairste kerk » uitgeschreven. Elke plaatselijke kerkgemeenschap kan deelnemen.

→ lees meer
KAP-kamp 2014

KAP-kamp 2014

In 2014 zal ook het KAP-kamp weer plaatsvinden, deze keer in Europa: Duitsland. Dit jongeren kamp is een werk- en uitwisselingskamp voor jongeren uit Rwanda, Duitsland, Zuid-Afrika en België. Het vindt plaats van 1-15 augustus in klooster Frenswegen en van 25 juli t/m 15 augustus 2014 in klooster Möllenbeck.

→ lees meer
Vlaams Diaconale Dag - Verslag

Vlaams Diaconale Dag - Verslag

Traditiegetrouw is de Vlaams Diaconale Dag op de derde zaterdag van oktober. Al jaren. Dus ook nu. Het was een rijke dag. Hieronder vindt U een kort verslag.
Na een psalm, een gebed en het lied “Abide with me” dat in de Menenpoort in Ieper bij elke herdenking wordt gezongen, startte ds. Arjan Knop zijn verhaal over de ‘De oorlog 1914-18 en de nawerking in West Vlaanderen’. Een knap en indrukwekkend verhaal.

→ lees meer
Gustav Adolf Werk in Frankenthal en een bijzondere lezing

Gustav Adolf Werk in Frankenthal en een bijzondere lezing

In Frankenthal werd halverwege september door het Gustav Adolf Werk (GAW) gefeest. Dit gebeurt naar jaarlijkse traditie en telkens in een andere regio van Duitsland. Meer plaatselijk, zoals in de Pfalz, gebeurt het ook jaarlijks. Uit ons land was er een delegatie aanwezig, voornamelijk bestaande uit VPKB-predikanten. Het GAW steunt op vooral financiële wijze protestantse minderheidskerken en daar horen wij ook bij. Deze van ouds gegeven steun vroeg dan ook van ons uit een bijdrage. Daar zorgde onze voorzitter van de Synodale Raad voor, zowel in de prediking als ook later bij de presentatie van onze VPKB. Een bijzonder lezing haalde het programma echter net niet.

→ lees meer
Met minder dominees en met meer samenwerking?

Met minder dominees en met meer samenwerking?

Op de bijzondere vergadering, zaterdag 28 september in Genk, van het district ABL (Antwerpen, Brabant, Limburg) was de belangstelling opvallend groot. Predikanten en gemeenteleden hadden zich verzameld onder leiding van ds. Lianne de Oude. Er werd op deze dag uitvoerig van gedachten gewisseld over hoe het er in de VPKB over een aantal jaren zou kunnen uitzien.

→ lees meer
Reis naar Israël

Reis naar Israël

Niet alleen in katholieke kringen vinden nu en dan reizen naar Israël plaats, ook op het protestantse erf zijn deze reizen bekend. Meestal staan ze onder leiding van een predikant, die samen met gemeenteleden op stap gaat. In België is dat de laatste jaren ds. Arjan Knop uit Kortrijk, die reizen organiseert met belangstellenden in de Bijbelse geschiedenis. In april 2014 zal er weer een reis plaatsvinden en Nederlandstalige protestanten uit heel België zijn welkom.

→ lees meer
Wijze woorden van Paulus

Wijze woorden van Paulus

De Vlaamse Bijbelzondag valt dit jaar op zondag 10 november. Thema is deze keer: Wijze woorden van Paulus. Ook dit jaar is er een prachtige brochure samengesteld om uit te delen in de kerk. In de brochure staan drie teksten van of over Paulus. Aan de hand van teksten uit Galaten 5, Handelingen 27 en 1 Korintiërs 12 wordt u in drie ‘cirkels’ aangesproken. Paulus’ woorden nodigen uit om na te denken er iets mee te doen. Dat gebeurt op een persoonlijke manier, in het gezin of kleine kring en in de kerkgemeenschap. Bij alle teksten staan achtergrondinformatie en mogelijkheden om iets te doen.

→ lees meer
Feestelijke jeugddienst Maria Euwema 6 oktober

Feestelijke jeugddienst Maria Euwema 6 oktober

Tot onze grote vreugde en dankbaarheid is op 1 september j.l. de jeugdwerk-ondersteunster van ProJOP gestart, wier aanwerving werd goedgekeurd op de synode van juni. We zijn heel blij jullie te kunnen voorstellen aan Maria Euwema, 27 jaar, uit Gent. Maria werkte in jeugdzorg en jeugdbeleid en is al jaren actief in het kerkelijk jeugdwerk. Als tiener bij Youth For Christ Nederland, sinds 5 jaar in de VPKB-gemeente Gent-Rabot.

→ lees meer
Presentatie van het nieuwe liedboek

Presentatie van het nieuwe liedboek

Zaterdag 5 oktober wordt het Nieuwe Liedboek gepresenteerd op een voor Protestanten historische plek: de Protestantse kerk van St. Maria Horebeke (Corsele).
Alle Vlaamse gemeenten van de VPKB zijn uitgenodigd om een exemplaar van het nieuwe liedboek in ontvangst te nemen. De Synodale Raad heeft voor iedere gemeente een gratis exemplaar klaargelegd.
De dag staat in het teken van veel zingen, in en om de kerk. En we zingen daar op historische plaatsen.

→ lees meer
10e Assemblee Werelraad van Kerken

10e Assemblee Werelraad van Kerken

Tijdens zijn vergadering in april heeft de Synodale Raad besloten dat onze kerk, in de persoon van de voorzitter ds. Fuite, zal deelnemen aan de Assemblee van de Wereldraad van Kerken( WRK) welke eind oktober zal plaats vinden in Busan, Zuid Korea. Met dit besluit onderstreept de Synodale Raad het belang dat de VPKB hecht aan het lidmaatschap van de wereldwijde familie van kerken welke bij de Wereldraad zijn aangesloten. Wat is de Wereldraad van Kerken?

→ lees meer
Suikerfeest

Suikerfeest

Het einde van de Ramadan is gekomen voor de Moslims. Een maand vasten tot zonsondergang is geen sinecure. Toch ervaart men deze tijd als een verdieping van de spiritualiteit. En daarna wordt er gefeest, cadeaus worden gegeven en men brengt familiebezoeken. Het Suikerfeest roept echter ook op tot verzoening en verbondenheid met anderen, ook met hen die niet de islam zijn toegedaan. Vaak is iedereen er dan ook welkom.

→ lees meer
Debuut van een protestants schrijfster

Debuut van een protestants schrijfster

Het moet als een enorme sprong in het duister voelen, wanneer je je eerste verhaal publiceert. Annet Buurman waagde het erop en schreef een novelle, die ze kortgeleden aan het leespubliek toevertrouwde onder de titel ‘De naakte waarheid’. Het is een meeslepend verhaal geworden, ontroerend en confronterend tegelijk.

→ lees meer
Opnieuw nadenken over economie – in Gods naam

Opnieuw nadenken over economie – in Gods naam

Dat er in de zomertijd nog goede gesprekken gevoerd kunnen worden in onze kerken bewees de Graanmarktkerk in Brussel. Op uitnodiging van diaken André Kolodziejak kwam een groep samen op 9 juli. Inleider was prof. Erik Borgman, hoogleraar systematische theologie aan de universiteit Tilburg. Hij dacht met geïnteresseerden na over die andere economie, die mensen recht doet en niet alleen als klanten benadert, waar iets aan te verdienen valt. Het werd een warmbloedig betoog en een levendig debat.

→ lees meer
Wij zullen lopen op het water

Wij zullen lopen op het water

De voorzitter van de VPKB, ds. S. Fuite, hield op de laatste synodevergadering een toespraak over de zorgen en de perspectieven van de Protestantse kerk. Naar aanleiding van Marcus 4: 35 ging hij in op de geest van de tijd en sprak hij de aanwezigen woorden van moed toe. We geven hieronder de volledige tekst van zijn toespraak weer.

→ lees meer
Gerrit Buunk spreekt over zijn ervaringen in Palestina en Israel

Gerrit Buunk spreekt over zijn ervaringen in Palestina en Israel

Gerrit Buunk, predikant en deelnemer aan het Oecumenisch Programma voor Begeleiding in Palestina en Israël (nov. 2012 - feb. 2013) spreekt over zijn ervaring als oecumenisch begeleider, gestationeerd in het dorpje Yanoun.

→ lees meer
Wereldvluchtelingendag 20 juni

Wereldvluchtelingendag 20 juni

20 juni is de Internationale Dag van de Vluchteling. Deze dag is door de Verenigde Naties uitgeroepen om wereldwijd aandacht te besteden aan het lot van vluchtelingen. Bijzondere aandacht is er dit jaar voor Syrië, maar ook Zuid-Soedan Mali en Congo kennen de nodige problemen. Ook in de VPKB kunnen de kerkenraden en voorgangers besluiten er bij stil te staan in de zondagen voorafgaande of na deze datum. 16, 23 of 30 juni zijn dan het meest geschikt. Ds. Anne Kooi uit Brussel maakte voor dit jaar het materiaal dat u in de voorbereiding voor de dienst kunt gebruiken.

→ lees meer
Zingen uit het nieuwe liedboek

Zingen uit het nieuwe liedboek

Zaterdag 28 april was een flinke groep zangers uit de VPKB bijeen in Antwerpen. In de ‘Brabantse Olijfberg’ werden uit een proefbundel zo’n 19 liederen gezongen. Telkens werd een bepaald aspect van het liedboek belicht, zodat de aanwezigen een indruk kregen van de mogelijkheden. Dit liedboek put uit veel verschillende bundels. Dat leidde tot een keuze van klassieke liederen, moderne liederen, nieuwe berijmingen van psalmen, opwekkingsliederen en nog veel meer.

→ lees meer
Verbondenheid met Israël

Verbondenheid met Israël

Op 5 mei worden de kerken uitgenodigd Israëlzondag vieren. De werkgroep Kerk en Israël stelt materiaal ter beschikking, dat u kunt downloaden.

→ lees meer
Kinderregiodag van Projop

Kinderregiodag van Projop

Kinderregiodag op 10 mei in Hasselt, met als thema ‘Onze zorg voor de schepping, die God ons gaf’. Voor kinderen van 6-12 uit de Protestantse kerken.

→ lees meer

Terug naar boven
Verenigde Protestantse Kerk in België
Brogniezstraat, 44
B, 1070 Brussel
T: 02 511 44 71
Neem contact op

Franstalige versie: epub.be